IGBOFOCUS

Everyday Igbo Words
eiw A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z A aback wega azu (ha wega mụ azu - they took me back or they surprise me) abandon hapụru (Ada hapụru nwata - Ada abandon the child) abdomen afọ (afọ ya buru ibu - his abdomen or stomach is big or fat) abduct nwururu (ha nwururu Obi - they abdut Obi) abide jikodo; jikoro (iwu bu ihe jikoro anyi - the rules are what abide us) ability emeli (ihe ịga emeli - something you can do) ablaze agba oku; igba oku (ụlọ na agba oku - the house is ablaze) able inwike (Uche di inwike - Uche is able) able-body shiri ike; ike ahu (Peter di ike ahu - Peter is able-body) aboard banye; bawala (ịbu banye na ụgbọ mmịrị - the load has aboard into the ship) abolish kwusịla (ha kwusịla iwu- they have abolish the law) abominable ihe ojoo; ihe ojoo na emem; ihe ojoo na ekwu ekwu (ihe ojoo na ekwu ekwu - something abominable - sometime very bad that cannot be said or done) abomination arụ; njoo ka njoo; iwu ojoo (Ada dara iwu ojoo - Ada broke a very bad rule) abort achoro; ọchodu; kwusịrị (Ngozi kwusịrị nwa - Ngozi aborted a baby) about choro; maka (ha choro iri ri ma ya bata - they were about to eat when he came in) about me maka mụ (John jiri Ibe maka mụ - John asked Ibe about me) about-turn tuhara (tuhara ebe ị na aga - about-turn from the place you're going) above galiru elu (ihe galiru elu - something above) abrade agriala (ukwu ụgbọ ya agriala - his car tyres are abrade) abreast kuwara (akwụkwọ ozi Obi kuwara anyi - Obi’s letter abreast us) abridge gburu nkenke (aha ya ọ gburu nkenke - his name he has abridged) abscond zuroezo gbalaga (onye isi obodo were ego anyi zuroezo gbalaga - governor absconds with our money) absent ọ biadu; adighi (ọ biadu nzuko taa - absent from the meeting today) absent-minded onye nchefu (Uche bụ onye nchefu - Uche is absent-minded) abstain omedu (omedu ohuho - obstain from voting) abundant nukwuru; kaririakari (mangoro di nukwuru - mango is in abundant) abuse arụ; mkparị ojoo (ọ mere anyi mkparị ojoo - he abuse us) abusive ikwu; mkparị (ikwu ojoo Obi nye mụ - Obi was abusive to me) academy ụlọ akwụkwọ (ebe ụlọ akwụkwọ - the place is a college or academy) accelerate gara osiso (ihe gara osiso - something accelerated) accept kwere; ịkwe (kwere ego - accept the money) acclaim otito (otito diri ya maka ọru ọruru - acclaim him for the work he has done) accommodate ụlọ nga ehi; nyem ụlọ; ịhi na ụlọ mụ (nyem ụlọ nga ehi - accommodate me) accommodation ụlọ ebiebi (ụlọ ebiebi nka anyi - our accommodation) accompany soro; ị soro; ị soro ya (Ada soro ya aga - Ada accompanying him or her to go) accomplice onye soro (Nickolas bụ onye soro - Nickolas is an accomplice) accomplish ọruriala; ọmeriala (ọmeriala ụlọ - accomplish building the house) accord kwekọrita (nzuko kwekọrita - meeting accord) accordance nkwekọrita (iwu nkwekọrita - legal accordance) accountant ọru akwụkwọ ego (Mike bụ onye ọru akwụkwọ ego - Mike is an accountant) acquaint onye ọma (Tochi bụ onye ọma - Tochi is his acquaint) acquire zuputara; wetere (Chief zuputara ụlọ - Chief acquired the house) activate bidoro (ha bidoro akwụkwọ ịje - they activated the ticket or the travelling document) active ngahari; ngbhari (Chima bụ onye ngahari - Chima is an active person) active birth ngahari ngbe ịmu nwa (Ada mere ngahari ngbe ịmu nwa - Ada was urged to have active birth) actor omee; omeka (Peter dika omeka - Peter is like actor) address aha ebe ibi (nye aha ebe ibi - give address or give address where you live) adequate zuru ofụma (ri zuru ofụma - the food is adequate) adjourn ngbeọzọ (nzukọ dewere ngbeọzọ - the meeting was adjourned) adjust mekwara (Ngozi mekwara akwa ya - Ngozi adjusted her cloth) admire ịhunaanya; ịfunaanya (ịhunaanya Ugo ebe Chimaka di - Ugo admires Chimaka) admission kpọkputere (ha kpọkputere Bona na ụlọ akwụkwọ - they gave Bona admission into the college) adultery hịri (ọ hịri nwoke - committed adultery with a man) (ọ hịri nwanyị - committed adultery with a woman) adventure ime ihe ujo (Ebere na di ime ihe ujo - Ebere takes adventure) advice ndụmọdụ (naara ndụmọdụ - take advice) advocate onye na ekwutere (Uche bụ onye na ekwutere mụ - Uche is my advocate) affect metụrụ (ihe mere nu metụrụ mụ aka - what happened affected me) afford ịzuteli (nna ga ịzuteli igwe - father can afford a bicycle) after emechaa (emechaa gị bịa - after you come) afternoon ehihie (bịa na ehihie - come in the afternoon) afforest iku osisi (iku osisi ka ọ bụ ohia - planting trees to make a forest) affray ịlụ ọgụ (maka ịlụ ọgụ ka ojiri ga nkporo - because of affray he went to prison) affront ikwu nihu oha (nne na nna ikwu nihu oha - mother and father affront each other) afraid ujo (ujo na a tu ya - he is afraid) afresh bido ohuru (bido ohuru na ọlụ akwụkwọ - start afresh at the college) aftermath mere mgbe ọgwuagwu (mmịrị soro nkwuru, ọlụ we da - rain fell heavy, aftermath a house fell) again ọzọkwa (Ada chọrọ nri ọzọkwa - Ada wants food again) aggravate kpaso iwe (ya kpaso mụ iwe - she aggravated me) aggressive obi oku (Ada bụ onye obi oku - Ada is an aggressive person) agree kwe; kwere to agree ịkwe (ikwe ihe gị ikwuru - agree what you said) agreement kwekuritara (anyi kwekuritara - we are in agreement) age afọ; afọụle (kadụ afọ gị - what is your age) ah chi; chei; chimoo; cheimoo (chi or chimoo – ah or my God) alive ndu (Ngozi di ndu - Ngozi is alive) all niile (riri ihe niile - ate everything) allegation boro ebubo (ha boro ya ebubo - they made allegation against him) allocate kere (ha kere mụ ụlọ ala - they allocated me on the ground floor of the building) all of us anyi; anyị (anyị na Ngozi dị mma - all of us and Ngozi is alright) allow kwere to allow ịkwere (ikwere John batawa - to allow John to come in) all the time ngbe niile (Bona no ebaa ngbe niile – Bona is here all the time) almighty Chukwunna; Igwe (Chukwunna bụ Igwe elu na ala - God is the almighty in heaven and on earth) alone nani; nanuya (hapụ nanuya gawa - live him alone to go) aloud oluelu (dada nwere (di) oluelu - aunty is aloud) alright ọ dị mma; dị mma (kadụ? ọ dị mma - how or how are you? alright!) also ma; kwa; ọzọkwa (weta ri na anu kwa - bring food and meat also) always ngbe niile (Ebere no ebaa ngbe niile – Ebere is here always) ambition tuga anya (Ngozi tuga anya izu ụgbọ - Ngozi has the ambition of buying a vehicle) ambush chere ya echere (Bona chere ya echere - Bona ambushed him/her) amend mekwa; mezie (ihe mere mbu mekwa ya - amend what happened before) analyse lero anya (lero anya ebe afo ego akwụkwọ anyi di - analyse or examine in details our yearly account) analysis nkenke (mere anyi afo ego akwụkwọ nkenke - analysis our yearly income and expenditure statement) ancestral ihe nnanna; ihe ochie; ala obi (ebea bụ ala obi mụ - this place is my ancestral land) and na (Uche na Ebere gawara - Uche and Ebere went) anger iwe (iwe di mụ - my anger) angry iwe iwe (Obi di iwe iwe - Obi is angry) anguish ihe nwute (onwu bụ ihe nwute - death is an anguish) animal anumanu (John dika anumanu - John is like animal) announce gwa; ikwuputa (gwa onye ọwula - announce to everybody) anonymous amadụ (amadụ onye mere ya - an anonymous person did it) another ọzọ; ọdu (ha nyere anyi ọzọ - they gave us another) answer za to answer ịza answer a question za ajụjụ to answer a question ịza ajụjụ answered zara (Kem zara ụkọ - Kem answered the call) anticipate chegha (Tobi chegha dede - Tobi anticipates his uncle) anxious choro osiso (Uche choro osiso ihụ nwunye ya - Uche is anxious to see his wife) apologise gbahara (biko ghahara mụ - please I am apologising) apology nkwadide (ha nyere nkwadide - they made apology) appearance putara (Ada putara na ụlọ ikpe - Ada made an appearance in court) applaud otito (ha nyere mụ otito - they applaud me) apple achicha (iri achicha - eat apple) approve ekwe remu (ekwe remu ịlu - approve the marriage) archetype nsinambu (ihe nsinambu - something archetype) are di; dina; wụ; wụka (ha di mma -they are fine) argue zu okwu; ru uka to argue ịzu okwu; ịru uka (Ngozi na ru uka - Ngozi argue) army soja (nna wụ soja - father is a soja) arrest jide (ha jide ya - they arrest her) arrival mbataa; mbatara (John mbatara taa - John arrival today) arrive batala; barula to arrive ịbatala; ịbarula (Jude barula - Jude arrived) art nka (Uche mega nka na ọlụ akwụkwọ - Uche is doing art at the college) ashamed ihuere (ihuere gi mụ, maka ihe mere nu - I am ashamed of what happened) ask jiri; jụ ajụjụ to ask or to ask question ịjụ ajụjụ (John jiri ajụjụ - John asked a question) asleep ura; arahna (Okoro arahna - Okoro is asleep) aspirant onye tuga anya (Chiemeka bụ onye tuga anya - Chiemeka is an aspirant) assign ekere (ọru ekere ya - the work assigned to him) assignment ọru e nyere (Ugo ruru ọru e nyere ya - Ugo did her assignment) assume anomụ eche (anomụ eche ha gawala - assume they have gone) as well kwa (Obi nye ego kwa - Obi gave money as well) at na (iko no na elu - cup is at the top) attach tiri (ihe anyi tiri na akpa - something we attach or attached to the bag) attack ịba ọgụ (ha choro ịba mụ ọgụ - they want to attack me) attain ụrụ (ụrụ na ihe ha mere - something attain or attained from what they did) attempt choro ime (ihe mụ choro ime - what I attempt to do) attend gara (nmụ gara nzukọ - I attend a meeting) attest akaebe (onye akaebe - someone who may or will attest) attire uwe (uwe Ebere marama - Ebere’s attire is nice) attitude agwa (agwa nwata di mma - this child’s attitude is very nice) attract masiri (ahu ya masiri mụ - his or her body attracted me) attraction ihu na anya (ihu na anya Obi erika - attraction to Obi is too much) attractive mma ofuma (mma ofuma Adaeze tụrụ mụ ara - Adaeze is so attractive that I nearly went mad) aunt da (da no ebaa – aunt is here) aunty dada (dada ndo - aunty sorry) author onye ode akwụkwọ (Nkem bụ onye ode akwụkwọ - Nkem is an author) authorise asiri me; ndi isi kwụrụ (ihe asiri me - something authorise or authorised) authority ndi isi (ha bụ ndi isi - they are the authority) available ọdi; di (mmaya ịchoga, ọdi - the alcohol you’re looking for is available) avarice anya ukwu ego (Chidi nwere anya ukwu ego, ọ di njoo - Chidi’s avarice is too bad) avert ekwele ka ọme (ogu, ekwele ka ọme - avert the fight or war) await chege (ihe anyi chege abiala - what we await has come) awake omu anya; ọ tee; mu anya (Okoro mu anya - Okoro is awake) award ihe onyinye (onye isi obodo wetere ihe onyinye - our governor got an award) aware ma (ha ma anyi na abia - they are aware we are coming) awesome di ọfuma (uwe ha di ọfuma - their clothes are awesome) awful di njoo (uwe ha di njoo - their clothes are awful) awhile oge nta (Obi noro oge nta - Obi stayed awhile) away te anya; ọte anya; ọte aka (ebaa te anya - place is away) awkward isi ike (Ebere bụ onye isi ike - Ebere is an awkward person) ax; axe onye ike; anya ike; egbu egbu (wete onye ike - bring an axe) Top B baby nwa takiri; nwata (nwa takiri arahna - baby is asleep) back azu (azu mụ di njọọ - my back is bad) bad ojoo (Okochi di ojoo - Okochi is bad) bag akpa (akpa mụ di ibu - my bag is big) banana ọgede (iri ọgede – eat banana) basket ekete (ekete mụ ejule - my basket is full) bath hu ahu to bath ihu ahu (ga hu ahu - go for a bath) beans akidi (akidi masiri Obi – Obi likes beans) beautiful mara mma (Adaobi mara mma - Adaobi is beautiful) beauty wumma (Akaugo wumma - Akaugo is a beauty) because maka (gị gba ọsọ maka gị gi ụgwọ - you run because you owe) beef anụ nama (cow meat) before nbu (gawara nbu - went before) begin bido (bido gawa - begin to go) behaviour omume (omume gị di mma - your behaviour is okay) behind azu (Olumma dina azu - Olumma is behind) better ditụ mma (omume gị ditụ mma - your behaviour is better) between etiti (kemụ dina etiti - mine is between) bible akwukwo nsọ (ịgụ akwukwo nsọ - to read the Bible) bicycle igwe (igwe dede - uncle’s bicycle) big ibu; ukwu (ji di ibu - the yam is big) birth mu nwa; ịmu nwa; mọ nwa to give birth muru nwa (Ngozi muru nwa - Ngozi had a baby) birthday ụbọsi amuru your birthday ụbọsi amuru gị bite taa ara (nwanyi taa ara Ngozi - woman bites Ngozi) bitter ilu (kemụ di ilu - mine is bitter) black ojii (oche di ojii - chair is black) black market ahia iwu (Obi rege onu ahia iwu - Obi selling black market price) bless or blessing ngozi blind ishi; kpuru ishi (Opara kpuru ishi - Opara is blind) blood obara (obara putaga - blood coming out) body ahu (ahu ya di njoo - his body is bad) boil ogbola; gbola (anu gbola - meat boiled) bone ọkpụkpụ (anu mụ di ọkpụkpụ ọkpụkpụ - my meat is bone bone) book akwụkwọ (gụ akwụkwọ - read book) borrow were naka (ịga were naka ngbe niile - you will borrow every time) bottle aba; karama (Uche mara otu ọnye karama - Uche stab someone with bottle) bought zuru; zutara (Chima zutara ihe na ahia - Chima bought something in the market) boundary oke; okere (okere ala bido ebea - land boundary starts here) box or case igbe (igbe di ibu - box or case is big) boy nwa nwoke; nwata nwoke (nwata nwoke gara ahia - boy went to the market) breadth ume (kụrụ ume - take a breadth) breakfast ri ụtụtụ (ri ụtụtụ di mma - breakfast is good) breeze ikuku (kụrụ ikuku - take a breeze) bring wete; weta; bute; nyem to bring iwete; iweta; ibute (wete ri - bring food) bring water wete mmiri (Agwu wete mmiri - Agwu bring water) broke ngbaji; nkowa broken akowala (afara akowala - the plate is broken) broken bottle kalama (Uche mara otu ọnye kalama - Uche stab someone with a broken bottle) brooch ọla obi (Ada yi ọla obi – Ada wears brooch) broom aziza (wete aziza – bring broom) brother nwanne nwoke (nwanne mụ nwoke – my brother) build rọ; wu to build ịrọ; iwu (ịrọ ụlọ – build a house) bush ohia (anomụ nọ ohia - I am in the bush) business ịcho ego (John mega ịcho ego na ahia - John is doing business in the market) busy nkpa; ihe dinkpa (anomụ emege ihe dinkpa - I am busy or doing something important) but ma; mana (agama aga mana ahia ka nkpa – I will go but market is more important) buy izu; zuta; zọ to buy ịzuta (izu ihe na ahia - buy something in the market) Top C calculate ngbako; gbako (biko gbako ego - please calculate the money) call ụkọ; kpọ to call iụkọ; ikpọ (Ebube na kpọ - Ebube is calling) came bịara (chief bịara – chief came) capital isi obodo (isi obodo Ndi-Britain wụ London - capital of Britain is London) car ụgbọ; ụgbọ ala (biko nya ụgbọ ọfuma - please drive the car well) card kaadi (zuta ụbọsi amuru kaadi - buy birthday card) carpet ute (ịga tinye ute ebea - you will put carpet here) case or court case ikpe (ikpe mara ya - case went against him or her) case or box igbe (igbe di ibu - box or case is big) cash ego (weta ego - bring cash or money) cassava jiakpu; akpu; gari (kedụ maka ri jiakpu Helena chọrọ - what of cassava food Helena wants) cathedral isi ụlọ uka (Obiako gawara isi ụlọ uka - Obiako went to the cathedral) celebration mmeme (ụbọsi amuru mmeme - birthday celebration) centre etite (Madike di na etite - Madike is in the centre) chain ola (ha gba ola - they wear chain) chair oche (bute oche - bring chair) cheap ntakiri (ihe nona ahia di ntakiri - things in the market are cheap) cheque akwụkwọ ego (nye akwụkwọ ego mana ya deto ya - give cheque so that he records it) chew ta to chew ịta (Ngozi na ta anụ - Ngozi chews meat) chicken ọkụkọ chicken meat anụ ọkụkọ chief chiri echichi (nna Uche chiri echichi - Uche’s father is a chief or is a titled man) chieftaincy chịi ọzọ; chịri ọzọ; ịchịi ọzọ (Obi chịri ọzọ - Obi took a chieftancy title) children ụmụ little children ụmụaka (ụmụaka gara aha – children went to the market) Christian Kirista; ọnye uka (Adanna dika ọnye uka - Adanna is like a Christian) Christmas Ekesmesi (Ekesmesi di eba - Christmas is here) church ebe uka; ụlọ uka (ụlọ uka di eba - church is here) citizen ọnye ala (Uche bu ọnye ala – Uche is a citizen) cinema sinema (ya gara sinema – he went to the cinema) circumcise bi ugwu; be ugwu to circumcise ibi ugwu; ibe ugwu circumcised or circumcision bere ugwu; biri ugwu (nwa nwoke biri ugwu - boy circumcised or circumcision) city obodo (obodo bu Owerri – city is Owerri) civil war ogu ụlọ (ogu Nigeria na Biafra wụ ogu ụlọ - Nigeria and Biafra war was a civil war) clan umu nwanee (umu nwanee Obieze - Obieze clan) clean ocha (efere di ocha - plate is clean) clever ma ihe; ema ihe (Chikodi ma ihe - Chikodi is clever) climb nyu elu to climb ịri elu; inyu elu clock oge; elekele (oge bukwa asaa – the time is seven) close mechi; kpuchi to close ịmechi; ịkpuchi cloth akwa; uwe (akwa mụ di unyi - my cloth is dirty) coconut aki bekee (aki bekee di uto – coconut is sweet) cocoyam ede (ede bukwa ri mụ - cocoyam is my food) coke kooku (achọrọ mụ kooku - I want coke) coco cola kooku (achọrọ mụ kooku - I want coco cola) cold oyi (Uche di oyi - Uche is cold) cold water mmịrị oyi (Nna chọrọ mmịrị oyi - father wants cold water) college ụlọ akwụkwọ (Adapapa gawara ụlọ akwụkwọ - Adapapa went to college) comb mbo to comb imbo (achorumụ imbo isi - I want to comb my head) come bịa; bịaa to come ịbịa; ịbịaa (Mbachi bịa - Mbachi come) come in bata; batawa (Nze batawa - Nze come in) coming out putawa; putaga (Chief putawa - Chief coming out) computer computa (computa mụ gbalaga osisu - my computer runs fast) condom kọndọm (Ngozi na Obinna tinyere kọndọm - Ngozi and Obinna put on condom) confirm kwe; to confirm ikwe (Ezeiga kwe na ego - Ezeiga confirm the money) cook si; siri ihe; isi nri or isi ihe cooking siga (Galouka siga nri - Galouka is cooking food) cook food siri ihe; siri ri; isi nri (biko siri mụ nri - please cook food for me) copy dere; kopi to copy idere; ikopi (Ngozi na dere ihe John - Ngozi copy things from John) count guo to count ịguo (iguo ri - to count the food) county obodo (obodo anyi wụ Nigeria - our country is Nigeria) court ụlọ ikpe (Obiako gawara ụlọ ikpe - Obiako went to court) cousin nwanne; nwanna (Ebere dika nwanne - Ebere is like my cousin) cover mechiri; mkputchi (aja mechiri ụzọ - sand cover the door) crime ihe ojoo (Ezenu mere ihe ojoo - Ezenu committed a crime) criminal ọnye ojoo; onye ojoo (Ezenu wụ ọnye ojoo - Ezenu is a criminal) crisis nsogbu (ndi nsogbu – community or people of crisis) crown okpu eze (Eze kpunye ya okpu eze - King put on the crown on him) cry akwa to cry ibe akwa; ịkwa akwa (Uche no ibe akwa – Uche is crying) culture omenaala (Dyo omenaala afo nu dimma - Dyo culture this year is okay) cup iko (iko mụ egule - my cup is full) cure gwọ to cure ịgwọ (biko gwọ mụ ọrịa - please cure my sickness) curse abumonụ (nwanyi tinye abumonụ na gị - the woman put a curse on you) custom omenaala; odibendi (omenaala anyi maramma - our custom is very good) cut kube: gbubie; chapu (kube anu ntakiri - cut the meat small) cutlass nma (nma gị dinko - your cutlass is sharp) Top D dance ega egwu; ite egwu (Ngozi muru iga egwu - Ngozi learn to dance) daughter nwanyị; agbọọbia first daughter ada (nwanyi gara aha – daughter or lady went to the market) dead agala; anwula; ogala; onwula (Okoro anwula - Okoro is dead) death onwu (onwu biaa na ura - death came as asleep) debt ugwo (John jide ego Tom na ugwo - John holds Tom’s money as debt) delay gbọ uge; gbọrọ uge to delay igbọ uge; igbọrọ uge departure apu; opupu; opula (opupu wụ ebea - departure is here) desire choro to desire ichoro what desired or thing desired ihe choro destroy gbu; nmebi to destroy ịgbu; ịmebi (Ebere ịmebi ihe – Ebere destroyed something) die onwu died anwuna (Taka anwuna - Taka has died) difficult siri ike to be difficult osiri ike (ụle siri ike – the examination is difficult) dig gwu to dig igwu (igwu ala - to dig ground or land) dilemma amdumu; amadimụ (amadimụ ihe meganu - dilemma on what is happening) direct zi; gosi (gosi ya ụlọ - direct her to the house) (zi ya ụzọ - direct him the way) dirty ụnyi; iru ụnyi (uwe mụ di unyi - cloth is dirty) disappear pọ to disappear pọla; apọla (nna pọla – father disappears or gone out) discuss koria to discuss or discussed koriari (ya koriari mụ - he discussed with me) disease ọrịa; nrịa (ọrịa mụ bido nyahụ - my sickness or disease began yesterday) dish efere (wete efere - bring dish or plate) disturbance nkwhara (nkwhara na mehariga - disturbance is happening) distribute ke distribute thing ke ihe distribution of thing ike ihe division divsọn (ebe hu bụ divsọn anyi - that place is our division) do me to do ime (ime ihe - to do something) doing mega (Bon mega ịcho ego - Bon is doing a business) doctor dokito; dibia; dibe; dibia bekee traditional or native doctor dibe; dibia door ụzọ (mehe ụzọ - open door) drama ejije (ejije nke ahụ dị mma - that drama is okay) draw se (se ihe - draw something) dream nro (nro nke ahụ di njoo - that dream is bad) dress uwe (uwe mụ di unyi - my dress is dirty) drink ọnunụ; ihe ọnunụ (achọrọ mụ ihe ọnunụ - I want something to drink) drive nya (biko nya ụgbọ ọfuma - please drive the car well) drug ọgwụ (ọgwụ nke ahụ di ike - that drug is strong) drug ịgbo (Obi shege ịgbo - Obi is smoking drug) Top E each otu otu; ma otu ma otu; ofu ofu; ma ofu ma ofu (nye otu otu - give each) ear nti (nti mụ di ibu - my ear is big) early na oge; boo ụzọ (Dike bịa na oge - Dike came early) earrings ọla nti (Ngozi gba ọla nti - Ngozi wears earrings) eat iri; rie to eat iri ri; iri nri (Uche rie ri - Uche eat food) education ịmuta ihe (ịmuta ihe di mma - education is good) egg akwa (akwa nke hụ akowala - that egg is broken) election nhoputa; ịzọ ọkwa Electric oku; eletrik end agwula; ogwula; ogwugwu (ri agwula – food is finish or end) English bekee (also for English or white person) enjoy ibndu (Chikwa na ibi ndu - Chikwa is enjoying) enjoyment iri ndu; ibi ndu (ibi ndu Luya di njọọ - enjoyment of Luya is bad) evening anyasị (rie nri anyasị - eat evening meal or food) everything ihe niile (ihe niile adirọ mma - everything not good) every time ngbe niile (ngbe niile gị ga ahia - every time you go to the market) examination ule examination paper ule akwụkwọ (ule siri ike – the examination is difficult) excuse chere; cheretụ; biko (chere kamụ kwu - excuse me to talk) excuse me cheretụ mụ; biko chere mụ (cheretụ mụ ka anyi gawa - excuse me let us be going) explain kọwe; kọwa to explain ịkọwe; ịkọwa (kọwe ihe gị na kwu - explain what you talked) Top F face ihu (ihu gị di mma - your face is good) fail ida (John ida ule akwụkwọ - John failed his examination papers) family ezinụlọ (ezinụlọ anyi wụ Obi nọna ebe Umuna - our family is Obi in Umuna village) farm oru ịgbo; ubi to farm iru oru ịgbo (gawara oru ịgbo - went to the farm) farming iku oru; iku ubi (Okoro na iku oru – Okoro and farming) fast osisu (bịaa osisu - come fast) fat ibu (Japuna di ibu - Japuna is fat) father nna; papa (nna anyi gawara ahia - our father went to the market) fear ujo (maka ndi oshi ujo na tu mụ - because of thief I am fear) fetch bute; kute; wete (bute nri - fetch the food) fetch water kute mmiri (Nne chọrọ mmiri, kute mmiri - mother wants water, fetch water) fever ahu oku (ahu oku di mụ - I have a fever) fight ogu (ogu mụ na Uche - my fight with Uche) find chọta to find ịchọta (chọta ego - find the money) fine ọ dị mma (kedụ? ọ dị mma! - how are you? fine! or I am fine!) finish ogwula; agwula (ri anyi agwula - our food is finish) fire oku (wete nku ka tinye oku - bring the firewood to put the fire) firewood nku (bute nku ka tinye oku - bring the firewood to put the fire) fix mezie (biko mezie ụgbọ osiso - please fix the car quick) flu iba (biko gawa maka iba gị - please go because of your flu) food ri; nri to eat food iri nri; iri ri (iri ri uda di mma - to eat food now is good) foreign ebeọdọ (ihe si ebeọdọ - foreign thing) foreigner ọnye mba; onye mba; onye obia; ọnye obia (ọnye obia bịara taa- foreign or visitor came today) forest ohia (nna nọna ohia - father is in the forest) forget chefuo to forget ichefuo (gị ichefuo ego - you forget the money) forgive gbaghara to forgive ịgbaghara (ịgbaghara Ngozi - to forgive Ngozi) fracture mgbaji; gbaji to fracture igbaji (igbaji olu gị - to fracture your neck) friend enyi (enyi gị wụ Innonaka - your friend is Innonaka) frighten ujo (maka ya ujo na tu mụ - because of her, I am frighten) from site (site taa gawa ino na nke gị - from today go on you are on your own) full egule (ri egule mụ - the food full me) Top G get wete; weta (weta oche - get a chair) girl nwa agbọọ; agbọọbia (Adaeze dika nwa agbọọ uda - Adaeze is like a girl now) give nye to give inye (nye mụ mmịrị - give me water) glue gulu (gulu osisi - glue the wood) go ga; gawa; je; jewe to go ije; ijewe; ịga; ịgawa (biko ga – please go) going on meganu (gịnị bụ ihe meganu - what is the thing going on) go well gazie; gazie ọfuma (Gloria gazie ọfuma - Gloria go well) goat ewọ goat meat anụ ewọ (wete anụ ewọ - bring goat meat) God Chi; Chineke; Chukwu (ekpere nke Chineke - pray to God) God’s blessing ngọzi Chineke; ngọzi Chukwu (na ngọzi Chineke – with God’s blessing) God’s grace amara Chineke; amara Chukwu (na amara Chineke – with God’s grace) God’s mercy ebere Chineke; ebere Chukwu (ekpere na ebere Chineke – pray for God’s mercy) gold edọ; ọla edọ (Ngozi tinye ọla edọ - Ngozi put gold) gone apu; opupu; opọla (nna apu uda - father gone now) good ọfuma; mma; odi mma very good maramma (Uche mere ọfuma – Uche did good) good health ahụike (ahụike di Nduka - Nduka is in good health) goodness ihe ọma (mụ ihe ọma – my goodness) good thing ihe ọma (ihe ọma diri gị - good thing be with you) got gi; nye; nyere (nmụ nye ụgbọ - I got a car) grandfather nnanna (nnanna bịara taa - grandfather came today) grandmother nnenne (nnenne nọna ahia - grandmother is in the market) grass achara; ahiha (achara mechiri ụlọ - grass cover the house) greet kele; ekele; kene; ekene (kele nna anyi - greet our father) ground ala (ụgbọ na agba na ala - car runs on the ground) grown otole (otole nwoke - grown a man) gun egbe (gbalaga nwoke gi egbe - run away the man got a gun) gut afo (afo ya di ibu - his gut is big) Top H habit omume (omume ya di njoo – his or her habit is bad) hail oku nmọọ (mmadụ agala na oku nmọọ - someone or a person has gone to hail) happy obi dimuụto (nne di obi dimuụto – mother is happy) happen ọ mere; mega happening mehariga (kedụ ngbe ọ mere – when did it happen) have were to have iwere; inwe (were ri – have food) have mercy on me mere mụ ebere heart obi (obi mgbafu mụ - I nearly had heart attack) heart attack obi mgbafu (ekwele obi mgbafu gị - don’t have heart attack) help inye aka (biko inye aka – please help) herbs ahihia ọgụ (ojo g mụ, wete ahihia ọgụ - I am not well, bring herbs) here ebea; ebe (Ada bịaa ebea – Ada come here) here it is le ya (le ya bụ ego – here it is the money) hero dike (Junko wụ dike – Junko is hero) her ya (nke ya no ebea – her own is here) hers ya (nke ya no ebea – hers is here) hide zoro; ozuzo (Ngozi zoro ego – Ngozi hide the money) high elu (ụgbọ elu – an airplane or motor that fly high) hill ugwu (ụgbọ riịga ugwu – motor is climbing the hill) him ya (nye ya ri – give him food) his ya (nke ya – his own) hold jido; jide (jido ego – hold the money) home ụlọ (Nnaka alala ụlọ - Nnaka has gone home) hospital ụlọ ọgwụ (Tina jere ụlọ ọgwụ – Tina went the hospital) hot ọkụ (mmịrị ọkụ - hot water or tea) house ụlọ (Ebere alala ụlọ - Ebere has gone to the house) household ezinụlọ (ezinụlọ Uche – Uche’s household) how kedụ; ọ bụ; ele; otuole (kedụ maka nnanna – how is grandfather) how close ọ dị nso (ụlọ dị nso – house is close) how far ọ tere anya (ụlọ etere anya – house is not far) how many ọ bụ ole (ọ bụ ole? ọ bụ ise – how many? there are five) how much ọ bụ ego ole (ọ bụ ego ole? ọ bụ ego asaa – how much? it is x7) how near ọ tere anya (ọ tere anya? ọ tere du anya – how near? it is near) hunger agụụ (agụụ egbu mụ - hunger has killed me) hunt ichu; icho (ichu anu – hunt for meat) hurry ọsisọ (bịaa ọsisọ - come in a hurry) hurt emeru; egbugbu (emeru mụ ahu – I hurt myself) husband di (di mụ pọla – my husband has gone out) Top I I mụ; nmụ; nmụwa (mụ na Joe gara – I and Joe went) I will aga mụ (aga mụ aga - I will go) I am ọ bụ mụ; abụ mụ; anomụ (ọ bụ mụ bụ okpara – I am the first son) idea uche (uche mụ di mma – my idea is good) ill ọrịa; egike; ahu ọjọọ (ọrịa mụ ditụ mma – my ill is getting better) ill health ọrịarịa; nrịarịa (ọrịarịa mụ ditụ mma – my ill health is getting better) imitation nnomi (nnomi di mma – the imitation is good) in na; nọ; nọna (ego nọna igbe – the money is in the box) inlaw ọgọ man inlaw ọgọ nwoke woman inlaw ọgọ nwanyi our inlaw ọgọ anyi inside ime (ego nọna ime – the money is inside) interview ijụ ajụjụ (Joseph ma iju ajuju – Joseph like to interview) is di; bụ; dina; na; wụ; wụka (ite di eba – the pot is here) is here di eba (ego di eba – money is here) is in nọna (ego nọna ụlọ - money is in the house) is like dika (ụgbọ ya dika ụgbọ elu – his motor is like airplane) is that you ọ bụ gi (ọ bụ gi di iha – is that you am seeing) it is me ọ bụ mụ; abụ mụ (ọ bụ mụ di eba – it is me here) i think eche mụ; echere mụ (eche mụ na pọla – I think that you gone) it is ọ bụ (ọ bụ gị were ego – it is you that took the money) it’s all right ọ dị mma (ọ dị mma bịaa azu – it’s all right come back) I want to achorumụ (achorumụ iri ri – I want to eat food) Top J jewelry ọla (Nneka yi ọla - Nneka wears jewelry) job orụ (Obi tuge orụ - Obi is looking for a job) join soro (Peter soro mụ - Peter join/follow me) journey ịje (nna gara ịje – father went on a journey) jug iko (nyem iko – bring jug) jungle ọhia; ohia; ọfịa; ofịa middle of the jungle ime ọhia; ime ohia or ime ọfịa; ofịa (ahia nọna ọhia – the market is in jungle) Top
Everyday Igbo Words
eiw A B C D E F G H I J K L M N O P Q R S T U W X Y Z A aback wega azu (ha wega mụ azu - they took me back or they surprise me) abandon hapụru (Ada hapụru nwata - Ada abandon the child) abdomen afọ (afọ ya buru ibu - his abdomen or stomach is big or fat) abduct nwururu (ha nwururu Obi - they abdut Obi) abide jikodo; jikoro (iwu bu ihe jikoro anyi - the rules are what abide us) ability emeli (ihe ịga emeli - something you can do) ablaze agba oku; igba oku (ụlọ na agba oku - the house is ablaze) able inwike (Uche di inwike - Uche is able) able-body shiri ike; ike ahu (Peter di ike ahu - Peter is able-body) aboard banye; bawala (ịbu banye na ụgbọ mmịrị - the load has aboard into the ship) abolish kwusịla (ha kwusịla iwu- they have abolish the law) abominable ihe ojoo; ihe ojoo na emem; ihe ojoo na ekwu ekwu (ihe ojoo na ekwu ekwu - something abominable - sometime very bad that cannot be said or done) abomination arụ; njoo ka njoo; iwu ojoo (Ada dara iwu ojoo - Ada broke a very bad rule) abort achoro; ọchodu; kwusịrị (Ngozi kwusịrị nwa - Ngozi aborted a baby) about choro; maka (ha choro iri ri ma ya bata - they were about to eat when he came in) about me maka mụ (John jiri Ibe maka mụ - John asked Ibe about me) about-turn tuhara (tuhara ebe ị na aga - about-turn from the place you're going) above galiru elu (ihe galiru elu - something above) abrade agriala (ukwu ụgbọ ya agriala - his car tyres are abrade) abreast kuwara (akwụkwọ ozi Obi kuwara anyi - Obi’s letter abreast us) abridge gburu nkenke (aha ya ọ gburu nkenke - his name he has abridged) abscond zuroezo gbalaga (onye isi obodo were ego anyi zuroezo gbalaga - governor absconds with our money) absent ọ biadu; adighi (ọ biadu nzuko taa - absent from the meeting today) absent-minded onye nchefu (Uche bụ onye nchefu - Uche is absent-minded) abstain omedu (omedu ohuho - obstain from voting) abundant nukwuru; kaririakari (mangoro di nukwuru - mango is in abundant) abuse arụ; mkparị ojoo (ọ mere anyi mkparị ojoo - he abuse us) abusive ikwu; mkparị (ikwu ojoo Obi nye mụ - Obi was abusive to me) academy ụlọ akwụkwọ (ebe ụlọ akwụkwọ - the place is a college or academy) accelerate gara osiso (ihe gara osiso - something accelerated) accept kwere; ịkwe (kwere ego - accept the money) acclaim otito (otito diri ya maka ọru ọruru - acclaim him for the work he has done) accommodate ụlọ nga ehi; nyem ụlọ; ịhi na ụlọ mụ (nyem ụlọ nga ehi - accommodate me) accommodation ụlọ ebiebi (ụlọ ebiebi nka anyi - our accommodation) accompany soro; ị soro; ị soro ya (Ada soro ya aga - Ada accompanying him or her to go) accomplice onye soro (Nickolas bụ onye soro - Nickolas is an accomplice) accomplish ọruriala; ọmeriala (ọmeriala ụlọ - accomplish building the house) accord kwekọrita (nzuko kwekọrita - meeting accord) accordance nkwekọrita (iwu nkwekọrita - legal accordance) accountant ọru akwụkwọ ego (Mike bụ onye ọru akwụkwọ ego - Mike is an accountant) acquaint onye ọma (Tochi bụ onye ọma - Tochi is his acquaint) acquire zuputara; wetere (Chief zuputara ụlọ - Chief acquired the house) activate bidoro (ha bidoro akwụkwọ ịje - they activated the ticket or the travelling document) active ngahari; ngbhari (Chima bụ onye ngahari - Chima is an active person) active birth ngahari ngbe ịmu nwa (Ada mere ngahari ngbe ịmu nwa - Ada was urged to have active birth) actor omee; omeka (Peter dika omeka - Peter is like actor) address aha ebe ibi (nye aha ebe ibi - give address or give address where you live) adequate zuru ofụma (ri zuru ofụma - the food is adequate) adjourn ngbeọzọ (nzukọ dewere ngbeọzọ - the meeting was adjourned) adjust mekwara (Ngozi mekwara akwa ya - Ngozi adjusted her cloth) admire ịhunaanya; ịfunaanya (ịhunaanya Ugo ebe Chimaka di - Ugo admires Chimaka) admission kpọkputere (ha kpọkputere Bona na ụlọ akwụkwọ - they gave Bona admission into the college) adultery hịri (ọ hịri nwoke - committed adultery with a man) (ọ hịri nwanyị - committed adultery with a woman) adventure ime ihe ujo (Ebere na di ime ihe ujo - Ebere takes adventure) advice ndụmọdụ (naara ndụmọdụ - take advice) advocate onye na ekwutere (Uche bụ onye na ekwutere mụ - Uche is my advocate) affect metụrụ (ihe mere nu metụrụ mụ aka - what happened affected me) afford ịzuteli (nna ga ịzuteli igwe - father can afford a bicycle) after emechaa (emechaa gị bịa - after you come) afternoon ehihie (bịa na ehihie - come in the afternoon) afforest iku osisi (iku osisi ka ọ bụ ohia - planting trees to make a forest) affray ịlụ ọgụ (maka ịlụ ọgụ ka ojiri ga nkporo - because of affray he went to prison) affront ikwu nihu oha (nne na nna ikwu nihu oha - mother and father affront each other) afraid ujo (ujo na a tu ya - he is afraid) afresh bido ohuru (bido ohuru na ọlụ akwụkwọ - start afresh at the college) aftermath mere mgbe ọgwuagwu (mmịrị soro nkwuru, ọlụ we da - rain fell heavy, aftermath a house fell) again ọzọkwa (Ada chọrọ nri ọzọkwa - Ada wants food again) aggravate kpaso iwe (ya kpaso mụ iwe - she aggravated me) aggressive obi oku (Ada bụ onye obi oku - Ada is an aggressive person) agree kwe; kwere to agree ịkwe (ikwe ihe gị ikwuru - agree what you said) agreement kwekuritara (anyi kwekuritara - we are in agreement) age afọ; afọụle (kadụ afọ gị - what is your age) ah chi; chei; chimoo; cheimoo (chi or chimoo – ah or my God) alive ndu (Ngozi di ndu - Ngozi is alive) all niile (riri ihe niile - ate everything) allegation boro ebubo (ha boro ya ebubo - they made allegation against him) allocate kere (ha kere mụ ụlọ ala - they allocated me on the ground floor of the building) all of us anyi; anyị (anyị na Ngozi dị mma - all of us and Ngozi is alright) allow kwere to allow ịkwere (ikwere John batawa - to allow John to come in) all the time ngbe niile (Bona no ebaa ngbe niile – Bona is here all the time) almighty Chukwunna; Igwe (Chukwunna bụ Igwe elu na ala - God is the almighty in heaven and on earth) alone nani; nanuya (hapụ nanuya gawa - live him alone to go) aloud oluelu (dada nwere (di) oluelu - aunty is aloud) alright ọ dị mma; dị mma (kadụ? ọ dị mma - how or how are you? alright!) also ma; kwa; ọzọkwa (weta ri na anu kwa - bring food and meat also) always ngbe niile (Ebere no ebaa ngbe niile – Ebere is here always) ambition tuga anya (Ngozi tuga anya izu ụgbọ - Ngozi has the ambition of buying a vehicle) ambush chere ya echere (Bona chere ya echere - Bona ambushed him/her) amend mekwa; mezie (ihe mere mbu mekwa ya - amend what happened before) analyse lero anya (lero anya ebe afo ego akwụkwọ anyi di - analyse or examine in details our yearly account) analysis nkenke (mere anyi afo ego akwụkw nkenke - analysis our yearly income and expenditure statement) ancestral ihe nnanna; ihe ochie; ala obi (ebea bụ ala obi mụ - this place is my ancestral land) and na (Uche na Ebere gawara - Uche and Ebere went) anger iwe (iwe di mụ - my anger) angry iwe iwe (Obi di iwe iwe - Obi is angry) anguish ihe nwute (onwu bụ ihe nwute - death is an anguish) animal anumanu (John dika anumanu - John is like animal) announce gwa; ikwuputa (gwa onye ọwula - announce to everybody) anonymous amadụ (amadụ onye mere ya - an anonymous person did it) another ọzọ; ọdu (ha nyere anyi ọzọ - they gave us another) answer za to answer ịza answer a question za ajụjụ to answer a question ịza ajụjụ answered zara (Kem zara ụkọ - Kem answered the call) anticipate chegha (Tobi chegha dede - Tobi anticipates his uncle) anxious choro osiso (Uche choro osiso ihụ nwunye ya - Uche is anxious to see his wife) apologise gbahara (biko ghahara mụ - please I am apologising) apology nkwadide (ha nyere nkwadide - they made apology) appearance putara (Ada putara na ụlọ ikpe - Ada made an appearance in court) applaud otito (ha nyere mụ otito - they applaud me) apple achicha (iri achicha - eat apple) approve ekwe remu (ekwe remu ịlu - approve the marriage) archetype nsinambu (ihe nsinambu - something archetype) are di; dina; wụ; wụka (ha di mma -they are fine) argue zu okwu; ru uka to argue ịzu okwu; ịru uka (Ngozi na ru uka - Ngozi argue) army soja (nna wụ soja - father is a soja) arrest jide (ha jide ya - they arrest her) arrival mbataa; mbatara (John mbatara taa - John arrival today) arrive batala; barula to arrive ịbatala; ịbarula (Jude barula - Jude arrived) art nka (Uche mega nka na ọlụ akwụkwọ - Uche is doing art at the college) ashamed ihuere (ihuere gi mụ, maka ihe mere nu - I am ashamed of what happened) ask jiri; jụ ajụjụ to ask or to ask question ịjụ ajụjụ (John jiri ajụjụ - John asked a question) asleep ura; arahna (Okoro arahna - Okoro is asleep) aspirant onye tuga anya (Chiemeka bụ onye tuga anya - Chiemeka is an aspirant) assign ekere (ọru ekere ya - the work assigned to him) assignment ọru e nyere (Ugo ruru ọru e nyere ya - Ugo did her assignment) assume anomụ eche (anomụ eche ha gawala - assume they have gone) as well kwa (Obi nye ego kwa - Obi gave money as well) at na (iko no na elu - cup is at the top) attach tiri (ihe anyi tiri na akpa - something we attach or attached to the bag) attack ịba ọgụ (ha choro ịba mụ ọgụ - they want to attack me) attain ụrụ (ụrụ na ihe ha mere - something attain or attained from what they did) attempt choro ime (ihe mụ choro ime - what I attempt to do) attend gara (nmụ gara nzukọ - I attend a meeting) attest akaebe (onye akaebe - someone who may or will attest) attire uwe (uwe Ebere marama - Ebere’s attire is nice) attitude agwa (agwa nwata di mma - this child’s attitude is very nice) attract masiri (ahu ya masiri mụ - his or her body attracted me) attraction ihu na anya (ihu na anya Obi erika - attraction to Obi is too much) attractive mma ofuma (mma ofuma Adaeze tụrụ mụ ara - Adaeze is so attractive that I nearly went mad) aunt da (da no ebaa – aunt is here) aunty dada (dada ndo - aunty sorry) author onye ode akwụkwọ (Nkem bụ onye ode akwụkwọ - Nkem is an author) authorise asiri me; ndi isi kwụrụ (ihe asiri me - something authorise or authorised) authority ndi isi (ha bụ ndi isi - they are the authority) available ọdi; di (mmaya ịchoga, ọdi - the alcohol you’re looking for is available) avarice anya ukwu ego (Chidi nwere anya ukwu ego, ọ di njoo - Chidi’s avarice is too bad) avert ekwele ka ọme (ogu, ekwele ka ọme - avert the fight or war) await chege (ihe anyi chege abiala - what we await has come) awake omu anya; ọ tee; mu anya (Okoro mu anya - Okoro is awake) award ihe onyinye (onye isi obodo wetere ihe onyinye - our governor got an award) aware ma (ha ma anyi na abia - they are aware we are coming) awesome di ọfuma (uwe ha di ọfuma - their clothes are awesome) awful di njoo (uwe ha di njoo - their clothes are awful) awhile oge nta (Obi noro oge nta - Obi stayed awhile) away te anya; ọte anya; ọte aka (ebaa te anya - place is away) awkward isi ike (Ebere bụ onye isi ike - Ebere is an awkward person) ax; axe onye ike; anya ike; egbu egbu (wete onye ike - bring an axe) Top B baby nwa takiri; nwata (nwa takiri arahna - baby is asleep) back azu (azu mụ di njọọ - my back is bad) bad ojoo (Okochi di ojoo - Okochi is bad) bag akpa (akpa mụ di ibu - my bag is big) banana ọgede (iri ọgede – eat banana) basket ekete (ekete mụ ejule - my basket is full) bath hu ahu to bath ihu ahu (ga hu ahu - go for a bath) beans akidi (akidi masiri Obi – Obi likes beans) beautiful mara mma (Adaobi mara mma - Adaobi is beautiful) beauty wumma (Akaugo wumma - Akaugo is a beauty) because maka (gị gba ọsọ maka gị gi ụgwọ - you run because you owe) beef anụ nama (cow meat) before nbu (gawara nbu - went before) begin bido (bido gawa - begin to go) behaviour omume (omume gị di mma - your behaviour is okay) behind azu (Olumma dina azu - Olumma is behind) better ditụ mma (omume gị ditụ mma - your behaviour is better) between etiti (kemụ dina etiti - mine is between) bible akwukwo nsọ (ịgụ akwukwo nsọ - to read the Bible) bicycle igwe (igwe dede - uncle’s bicycle) big ibu; ukwu (ji di ibu - the yam is big) birth mu nwa; ịmu nwa; mọ nwa to give birth muru nwa (Ngozi muru nwa - Ngozi had a baby) birthday ụbọsi amuru your birthday ụbọsi amuru gị bite taa ara (nwanyi taa ara Ngozi - woman bites Ngozi) bitter ilu (kemụ di ilu - mine is bitter) black ojii (oche di ojii - chair is black) black market ahia iwu (Obi rege onu ahia iwu - Obi selling black market price) bless or blessing ngozi blind ishi; kpuru ishi (Opara kpuru ishi - Opara is blind) blood obara (obara putaga - blood coming out) body ahu (ahu ya di njoo - his body is bad) boil ogbola; gbola (anu gbola - meat boiled) bone ọkpụkpụ (anu mụ di ọkpụkpụ ọkpụkpụ - my meat is bone bone) book akwụkwọ (gụ akwụkwọ - read book) borrow were naka (ịga were naka ngbe niile - you will borrow every time) bottle aba; karama (Uche mara otu ọnye karama - Uche stab someone with bottle) bought zuru; zutara (Chima zutara ihe na ahia - Chima bought something in the market) boundary oke; okere (okere ala bido ebea - land boundary starts here) box or case igbe (igbe di ibu - box or case is big) boy nwa nwoke; nwata nwoke (nwata nwoke gara ahia - boy went to the market) breadth ume (kụrụ ume - take a breadth) breakfast ri ụtụtụ (ri ụtụtụ di mma - breakfast is good) breeze ikuku (kụrụ ikuku - take a breeze) bring wete; weta; bute; nyem to bring iwete; iweta; ibute (wete ri - bring food) bring water wete mmiri (Agwu wete mmiri - Agwu bring water) broke ngbaji; nkowa broken akowala (afara akowala - the plate is broken) broken bottle kalama (Uche mara otu ọnye kalama - Uche stab someone with a broken bottle) brooch ọla obi (Ada yi ọla obi – Ada wears brooch) broom aziza (wete aziza – bring broom) brother nwanne nwoke (nwanne mụ nwoke – my brother) build rọ; wu to build ịrọ; iwu (ịrọ ụlọ – build a house) bush ohia (anomụ nọ ohia - I am in the bush) business ịcho ego (John mega ịcho ego na ahia - John is doing business in the market) busy nkpa; ihe dinkpa (anomụ emege ihe dinkpa - I am busy or doing something important) but ma; mana (agama aga mana ahia ka nkpa – I will go but market is more important) buy izu; zuta; zọ to buy ịzuta (izu ihe na ahia - buy something in the market) Top C calculate ngbako; gbako (biko gbako ego - please calculate the money) call ụkọ; kpọ to call iụkọ; ikpọ (Ebube na kpọ - Ebube is calling) came bịara (chief bịara – chief came) capital isi obodo (isi obodo Ndi-Britain wụ London - capital of Britain is London) car ụgbọ; ụgbọ ala (biko nya ụgbọ ọfuma - please drive the car well) card kaadi (zuta ụbọsi amuru kaadi - buy birthday card) carpet ute (ịga tinye ute ebea - you will put carpet here) case or court case ikpe (ikpe mara ya - case went against him or her) case or box igbe (igbe di ibu - box or case is big) cash ego (weta ego - bring cash or money) cassava jiakpu; akpu; gari (kedụ maka ri jiakpu Helena chọrọ - what of cassava food Helena wants) cathedral isi ụlọ uka (Obiako gawara isi ụlọ uka - Obiako went to the cathedral) celebration mmeme (ụbọsi amuru mmeme - birthday celebration) centre etite (Madike di na etite - Madike is in the centre) chain ola (ha gba ola - they wear chain) chair oche (bute oche - bring chair) cheap ntakiri (ihe nona ahia di ntakiri - things in the market are cheap) cheque akwụkwọ ego (nye akwụkwọ ego mana ya deto ya - give cheque so that he records it) chew ta to chew ịta (Ngozi na ta anụ - Ngozi chews meat) chicken ọkụkọ chicken meat anụ ọkụkọ chief chiri echichi (nna Uche chiri echichi - Uche’s father is a chief or is a titled man) chieftaincy chịi ọzọ; chịri ọzọ; ịchịi ọzọ (Obi chịri ọzọ - Obi took a chieftancy title) children ụmụ little children ụmụaka (ụmụaka gara aha – children went to the market) Christian Kirista; ọnye uka (Adanna dika ọnye uka - Adanna is like a Christian) Christmas Ekesmesi (Ekesmesi di eba - Christmas is here) church ebe uka; ụlọ uka (ụlọ uka di eba - church is here) citizen ọnye ala (Uche bu ọnye ala – Uche is a citizen) cinema sinema (ya gara sinema – he went to the cinema) circumcise bi ugwu; be ugwu to circumcise ibi ugwu; ibe ugwu circumcised or circumcision bere ugwu; biri ugwu (nwa nwoke biri ugwu - boy circumcised or circumcision) city obodo (obodo bu Owerri – city is Owerri) civil war ogu ụlọ (ogu Nigeria na Biafra wụ ogu ụlọ - Nigeria and Biafra war was a civil war) clan umu nwanee (umu nwanee Obieze - Obieze clan) clean ocha (efere di ocha - plate is clean) clever ma ihe; ema ihe (Chikodi ma ihe - Chikodi is clever) climb nyu elu to climb ịri elu; inyu elu clock oge; elekele (oge bukwa asaa – the time is seven) close mechi; kpuchi to close ịmechi; ịkpuchi cloth akwa; uwe (akwa mụ di unyi - my cloth is dirty) coconut aki bekee (aki bekee di uto – coconut is sweet) cocoyam ede (ede bukwa ri mụ - cocoyam is my food) coke kooku (achọrọ mụ kooku - I want coke) coco cola kooku (achọrọ mụ kooku - I want coco cola) cold oyi (Uche di oyi - Uche is cold) cold water mmịrị oyi (Nna chọrọ mmịrị oyi - father wants cold water) college ụlọ akwụkwọ (Adapapa gawara ụlọ akwụkwọ - Adapapa went to college) comb mbo to comb imbo (achorumụ imbo isi - I want to comb my head) come bịa; bịaa to come ịbịa; ịbịaa (Mbachi bịa - Mbachi come) come in bata; batawa (Nze batawa - Nze come in) coming out putawa; putaga (Chief putawa - Chief coming out) computer computa (computa mụ gbalaga osisu - my computer runs fast) condom kọndọm (Ngozi na Obinna tinyere kọndọm - Ngozi and Obinna put on condom) confirm kwe; to confirm ikwe (Ezeiga kwe na ego - Ezeiga confirm the money) cook si; siri ihe; isi nri or isi ihe cooking siga (Galouka siga nri - Galouka is cooking food) cook food siri ihe; siri ri; isi nri (biko siri mụ nri - please cook food for me) copy dere; kopi to copy idere; ikopi (Ngozi na dere ihe John - Ngozi copy things from John) count guo to count ịguo (iguo ri - to count the food) county obodo (obodo anyi wụ Nigeria - our country is Nigeria) court ụlọ ikpe (Obiako gawara ụlọ ikpe - Obiako went to court) cousin nwanne; nwanna (Ebere dika nwanne - Ebere is like my cousin) cover mechiri; mkputchi (aja mechiri ụzọ - sand cover the door) crime ihe ojoo (Ezenu mere ihe ojoo - Ezenu committed a crime) criminal ọnye ojoo; onye ojoo (Ezenu wụ ọnye ojoo - Ezenu is a criminal) crisis nsogbu (ndi nsogbu – community or people of crisis) crown okpu eze (Eze kpunye ya okpu eze - King put on the crown on him) cry akwa to cry ibe akwa; ịkwa akwa (Uche no ibe akwa – Uche is crying) culture omenaala (Dyo omenaala afo nu dimma - Dyo culture this year is okay) cup iko (iko mụ egule - my cup is full) cure gwọ to cure ịgwọ (biko gwọ mụ ọrịa - please cure my sickness) curse abumonụ (nwanyi tinye abumonụ na gị - the woman put a curse on you) custom omenaala; odibendi (omenaala anyi maramma - our custom is very good) cut kube: gbubie; chapu (kube anu ntakiri - cut the meat small) cutlass nma (nma gị dinko - your cutlass is sharp) Top D dance ega egwu; ite egwu (Ngozi muru iga egwu - Ngozi learn to dance) daughter nwanyị; agbọọbia first daughter ada (nwanyi gara aha – daughter or lady went to the market) dead agala; anwula; ogala; onwula (Okoro anwula - Okoro is dead) death onwu (onwu biaa na ura - death came as asleep) debt ugwo (John jide ego Tom na ugwo - John holds Tom’s money as debt) delay gbọ uge; gbọrọ uge to delay igbọ uge; igbọrọ uge departure apu; opupu; opula (opupu wụ ebea - departure is here) desire choro to desire ichoro what desired or thing desired ihe choro destroy gbu; nmebi to destroy ịgbu; ịmebi (Ebere ịmebi ihe – Ebere destroyed something) die onwu died anwuna (Taka anwuna - Taka has died) difficult siri ike to be difficult osiri ike (ụle siri ike – the examination is difficult) dig gwu to dig igwu (igwu ala - to dig ground or land) dilemma amdumu; amadimụ (amadimụ ihe meganu - dilemma on what is happening) direct zi; gosi (gosi ya ụlọ - direct her to the house) (zi ya ụzọ - direct him the way) dirty ụnyi; iru ụnyi (uwe mụ di unyi - cloth is dirty) disappear pọ to disappear pọla; apọla (nna pọla – father disappears or gone out) discuss koria to discuss or discussed koriari (ya koriari mụ - he discussed with me) disease ọrịa; nrịa (ọrịa mụ bido nyahụ - my sickness or disease began yesterday) dish efere (wete efere - bring dish or plate) disturbance nkwhara (nkwhara na mehariga - disturbance is happening) distribute ke distribute thing ke ihe distribution of thing ike ihe division divsọn (ebe hu bụ divsọn anyi - that place is our division) do me to do ime (ime ihe - to do something) doing mega (Bon mega ịcho ego - Bon is doing a business) doctor dokito; dibia; dibe; dibia bekee traditional or native doctor dibe; dibia door ụzọ (mehe ụzọ - open door) drama ejije (ejije nke ahụ dị mma - that drama is okay) draw se (se ihe - draw something) dream nro (nro nke ahụ di njoo - that dream is bad) dress uwe (uwe mụ di unyi - my dress is dirty) drink ọnunụ; ihe ọnunụ (achọrọ mụ ihe ọnunụ - I want something to drink) drive nya (biko nya ụgbọ ọfuma - please drive the car well) drug ọgwụ (ọgwụ nke ahụ di ike - that drug is strong) drug ịgbo (Obi shege ịgbo - Obi is smoking drug) Top E each otu otu; ma otu ma otu; ofu ofu; ma ofu ma ofu (nye otu otu - give each) ear nti (nti mụ di ibu - my ear is big) early na oge; boo ụzọ (Dike bịa na oge - Dike came early) earrings ọla nti (Ngozi gba ọla nti - Ngozi wears earrings) eat iri; rie to eat iri ri; iri nri (Uche rie ri - Uche eat food) education ịmuta ihe (ịmuta ihe di mma - education is good) egg akwa (akwa nke hụ akowala - that egg is broken) election nhoputa; ịzọ ọkwa Electric oku; eletrik end agwula; ogwula; ogwugwu (ri agwula – food is finish or end) English bekee (also for English or white person) enjoy ibndu (Chikwa na ibi ndu - Chikwa is enjoying) enjoyment iri ndu; ibi ndu (ibi ndu Luya di njọọ - enjoyment of Luya is bad) evening anyasị (rie nri anyasị - eat evening meal or food) everything ihe niile (ihe niile adirọ mma - everything not good) every time ngbe niile (ngbe niile gị ga ahia - every time you go to the market) examination ule examination paper ule akwụkwọ (ule siri ike – the examination is difficult) excuse chere; cheretụ; biko (chere kamụ kwu - excuse me to talk) excuse me cheretụ mụ; biko chere mụ (cheretụ mụ ka anyi gawa - excuse me let us be going) explain kọwe; kọwa to explain ịkọwe; ịkọwa (kọwe ihe gị na kwu - explain what you talked) Top F face ihu (ihu gị di mma - your face is good) fail ida (John ida ule akwụkwọ - John failed his examination papers) family ezinụlọ (ezinụlọ anyi wụ Obi nọna ebe Umuna - our family is Obi in Umuna village) farm oru ịgbo; ubi to farm iru oru ịgbo (gawara oru ịgbo - went to the farm) farming iku oru; iku ubi (Okoro na iku oru – Okoro and farming) fast osisu (bịaa osisu - come fast) fat ibu (Japuna di ibu - Japuna is fat) father nna; papa (nna anyi gawara ahia - our father went to the market) fear ujo (maka ndi oshi ujo na tu mụ - because of thief I am fear) fetch bute; kute; wete (bute nri - fetch the food) fetch water kute mmiri (Nne chọrọ mmiri, kute mmiri - mother wants water, fetch water) fever ahu oku (ahu oku di mụ - I have a fever) fight ogu (ogu mụ na Uche - my fight with Uche) find chọta to find ịchọta (chọta ego - find the money) fine ọ dị mma (kedụ? ọ dị mma! - how are you? fine! or I am fine!) finish ogwula; agwula (ri anyi agwula - our food is finish) fire oku (wete nku ka tinye oku - bring the firewood to put the fire) firewood nku (bute nku ka tinye oku - bring the firewood to put the fire) fix mezie (biko mezie ụgbọ osiso - please fix the car quick) flu iba (biko gawa maka iba gị - please go because of your flu) food ri; nri to eat food iri nri; iri ri (iri ri uda di mma - to eat food now is good) foreign ebeọdọ (ihe si ebeọdọ - foreign thing) foreigner ọnye mba; onye mba; onye obia; ọnye obia (ọnye obia bịara taa- foreign or visitor came today) forest ohia (nna nọna ohia - father is in the forest) forget chefuo to forget ichefuo (gị ichefuo ego - you forget the money) forgive gbaghara to forgive ịgbaghara (ịgbaghara Ngozi - to forgive Ngozi) fracture mgbaji; gbaji to fracture igbaji (igbaji olu gị - to fracture your neck) friend enyi (enyi gị wụ Innonaka - your friend is Innonaka) frighten ujo (maka ya ujo na tu mụ - because of her, I am frighten) from site (site taa gawa ino na nke gị - from today go on you are on your own) full egule (ri egule mụ - the food full me) Top G get wete; weta (weta oche - get a chair) girl nwa agbọọ; agbọọbia (Adaeze dika nwa agbọọ uda - Adaeze is like a girl now) give nye to give inye (nye mụ mmịrị - give me water) glue gulu (gulu osisi - glue the wood) go ga; gawa; je; jewe to go ije; ijewe; ịga; ịgawa (biko ga – please go) going on meganu (gịnị bụ ihe meganu - what is the thing going on) go well gazie; gazie ọfuma (Gloria gazie ọfuma - Gloria go well) goat ewọ goat meat anụ ewọ (wete anụ ewọ - bring goat meat) God Chi; Chineke; Chukwu (ekpere nke Chineke - pray to God) God’s blessing ngọzi Chineke; ngọzi Chukwu (na ngọzi Chineke – with God’s blessing) God’s grace amara Chineke; amara Chukwu (na amara Chineke – with God’s grace) God’s mercy ebere Chineke; ebere Chukwu (ekpere na ebere Chineke – pray for God’s mercy) gold edọ; ọla edọ (Ngozi tinye ọla edọ - Ngozi put gold) gone apu; opupu; opọla (nna apu uda - father gone now) good ọfuma; mma; odi mma very good maramma (Uche mere ọfuma – Uche did good) good health ahụike (ahụike di Nduka - Nduka is in good health) goodness ihe ọma (mụ ihe ọma – my goodness) good thing ihe ọma (ihe ọma diri gị - good thing be with you) got gi; nye; nyere (nmụ nye ụgbọ - I got a car) grandfather nnanna (nnanna bịara taa - grandfather came today) grandmother nnenne (nnenne nọna ahia - grandmother is in the market) grass achara; ahiha (achara mechiri ụlọ - grass cover the house) greet kele; ekele; kene; ekene (kele nna anyi - greet our father) ground ala (ụgbọ na agba na ala - car runs on the ground) grown otole (otole nwoke - grown a man) gun egbe (gbalaga nwoke gi egbe - run away the man got a gun) gut afo (afo ya di ibu - his gut is big) Top H habit omume (omume ya di njoo – his or her habit is bad) hail oku nmọọ (mmadụ agala na oku nmọọ - someone or a person has gone to hail) happy obi dimuụto (nne di obi dimuụto – mother is happy) happen ọ mere; mega happening mehariga (kedụ ngbe ọ mere – when did it happen) have were to have iwere; inwe (were ri – have food) have mercy on me mere mụ ebere heart obi (obi mgbafu mụ - I nearly had heart attack) heart attack obi mgbafu (ekwele obi mgbafu gị - don’t have heart attack) help inye aka (biko inye aka – please help) herbs ahihia ọgụ (ojo g mụ, wete ahihia ọgụ - I am not well, bring herbs) here ebea; ebe (Ada bịaa ebea – Ada come here) here it is le ya (le ya bụ ego – here it is the money) hero dike (Junko wụ dike – Junko is hero) her ya (nke ya no ebea – her own is here) hers ya (nke ya no ebea – hers is here) hide zoro; ozuzo (Ngozi zoro ego – Ngozi hide the money) high elu (ụgbọ elu – an airplane or motor that fly high) hill ugwu (ụgbọ riịga ugwu – motor is climbing the hill) him ya (nye ya ri – give him food) his ya (nke ya – his own) hold jido; jide (jido ego – hold the money) home ụlọ (Nnaka alala ụlọ - Nnaka has gone home) hospital ụlọ ọgwụ (Tina jere ụlọ ọgwụ – Tina went the hospital) hot ọkụ (mmịrị ọkụ - hot water or tea) house ụlọ (Ebere alala ụlọ - Ebere has gone to the house) household ezinụlọ (ezinụlọ Uche – Uche’s household) how kedụ; ọ bụ; ele; otuole (kedụ maka nnanna – how is grandfather) how close ọ dị nso (ụlọ dị nso – house is close) how far ọ tere anya (ụlọ etere anya – house is not far) how many ọ bụ ole (ọ bụ ole? ọ bụ ise – how many? there are five) how much ọ bụ ego ole (ọ bụ ego ole? ọ bụ ego asaa – how much? it is x7) how near ọ tere anya (ọ tere anya? ọ tere du anya – how near? it is near) hunger agụụ (agụụ egbu mụ - hunger has killed me) hunt ichu; icho (ichu anu – hunt for meat) hurry ọsisọ (bịaa ọsisọ - come in a hurry) hurt emeru; egbugbu (emeru mụ ahu – I hurt myself) husband di (di mụ pọla – my husband has gone out) Top I I mụ; nmụ; nmụwa (mụ na Joe gara – I and Joe went) I will aga mụ (aga mụ aga - I will go) I am ọ bụ mụ; abụ mụ; anomụ (ọ bụ mụ bụ okpara – I am the first son) idea uche (uche mụ di mma – my idea is good) ill ọrịa; egike; ahu ọjọọ (ọrịa mụ ditụ mma – my ill is getting better) ill health ọrịarịa; nrịarịa (ọrịarịa mụ ditụ mma – my ill health is getting better) imitation nnomi (nnomi di mma – the imitation is good) in na; nọ; nọna (ego nọna igbe – the money is in the box) inlaw ọgọ man inlaw ọgọ nwoke woman inlaw ọgọ nwanyi our inlaw ọgọ anyi inside ime (ego nọna ime – the money is inside) interview ijụ ajụjụ (Joseph ma iju ajuju – Joseph like to interview) is di; bụ; dina; na; wụ; wụka (ite di eba – the pot is here) is here di eba (ego di eba – money is here) is in nọna (ego nọna ụlọ - money is in the house) is like dika (ụgbọ ya dika ụgbọ elu – his motor is like airplane) is that you ọ bụ gi (ọ bụ gi di iha – is that you am seeing) it is me ọ bụ mụ; abụ mụ (ọ bụ mụ di eba – it is me here) i think eche mụ; echere mụ (eche mụ na pọla – I think that you gone) it is ọ bụ (ọ bụ gị were ego – it is you that took the money) it’s all right ọ dị mma (ọ dị mma bịaa azu – it’s all right come back) I want to achorumụ (achorumụ iri ri – I want to eat food) Top J jewelry ọla (Nneka yi ọla - Nneka wears jewelry) job orụ (Obi tuge orụ - Obi is looking for a job) join soro (Peter soro mụ - Peter join/follow me) journey ịje (nna gara ịje – father went on a journey) jug iko (nyem iko – bring jug) jungle ọhia; ohia; ọfịa; ofịa middle of the jungle ime ọhia; ime ohia or ime ọfịa; ofịa (ahia nọna ọhia – the market is in jungle) Top

IGBOFOCUS