IGBOFOCUS

Everyday Igbo Words
N nail mbo aka (mbo aka ya di ogologo – her nail is long) name aha (aha mụ bu Paul – my name is Paul) nasty ajo; ihe ojoo (ajo nwanyi – nasty woman) native doctor dibe; dibia (ahụrụ mụ dibe – I saw a native doctor) near nso (ebemụ di nso – my place is near) neat ocha (Uche di ocha – Uche is neat) neck olu; onu (gịnị mere olu gị - what happened to your neck) necklace ihe ana gba nolu (ihe ana gba nolu mụ di mma – my necklace is fine) need cho; ịcho (a cho mụ ri – I need food) neighbour ọnye agbataobi (ọnye agbataobi mụ di mma gara ọnye nbụ - my neighbour is good than the previous one) new ọhụrụ; ihe ọhụrụ (ụgbọ mụ di ọhụrụ - my car is new) nice mma; di mma (ụgbọ mụ dim ma – my car is nice) night abalị (ọbụ abalị - it is night) no mba (mba acho dmụ - no I don’t want) noise nkpotụ; nkpatụ (emekwala nkpotụ - don’t make noise) noisy ụzụ (ụgbọ di ụzụ - the motor is noisy) noon ehihie (uda bu ehihie – now is noon) not adirọ not good adirọ mma (ri adirọ mma – food is not good) nothing adirọkwa; enwedụ now uda; ugba; ugbua (uda bu ehihie – now is noon) number onuogụ; nomba (onuogụ bu isa – the number is five) nut aki (aki di uto – the nut is sweet) Top O offend kpasu iwe to offend ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John offends me) oh dear ewoo (nne anwu, ewoo ịsị ngịnị, nne anwu – mother is dead, oh dear, what did you say, mother is dead) oh God chimoo; cheimoo (chimoo, nne anwu – oh God mother is dead) oh no ewoo (ewoo nne anwu – oh no mother is dead) oil mmanụ (ndi ofe mmanụ - people that eat oil soup) okay ọ dị mma; dị mma (ọ dị mma, a dị mma – okay, I am okay) okra okro (ofe okro – okra soup) old agadi; ochie; oshe (nna di agadi – father is old) on na (ego no na oche – money is on the chair) onion yabasi (yabasi a no dị no ofe – onion is not in the soup) open mehe; meha; megha (mehe igbe – open the box openly spoken hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi openly spoken) or ma; mana; ma ọ bụ; mokwnu (Obi ma Ada ka eme ya – Obi or Ada will do it) other ọzọ; ndi ọzọ (Ada ma ndi ọzọ ka eme ya – Ada or others will do it) our anyi; anyị (uche anyi di mma – our mind is good) our inlaw ọgọ anyi (ndi ọgọ anyi bu ndi ofe mmanụ - our inlaw is people that eat oil soup) out opupu; pọla; prapu (dede prapu – uncle has gone out) owe ụgwọ (Peter gị mụ ọgwọ - Peter owes me) own nke (ọgbụ bu nke mụ - the motor is my own) owner onye nwe (Onye nwe ihe - owner of something) owner of the house onye nwe ụlọ (Opara bụ onye nwe ụlọ - Opara is the owner of the house) owner of the land onye nwe ala (Chikwe bụ onye nwe ala - Chikwe is the owner of the land) oxygen ikuku (biko nye mụ ikuku – please give me oxygen) Top P pain mgbu; o huhu (obi mụ na a hu mụ o huhu – my chest is in pain) pair mkpi; di abua (agbalu ukwu di abua – the shoe is in pair) palace obi-eze (nka bu obi-eze – this is the palace) palm wine mmanya ngwọ (bute mmanya ngwọ - bring the palm wine) paper akwụkwọ (nye mụ akwụkwọ - give me paper) part nkabi; agba; nkewa (nye mụ nkabi ego – give me part of the money) pay kwuo; kwuo ugwo (biko kwuo mụ ugwo – please pay me what you owe) peace udo (udo diri gị - peace be with you) people ndi mmadụ (ndi mmadu na ati nkputụ - people are shouting) person onye; ọnye; mmadụ (onye mba - foreign person) pepper ose (ose di na ofe – pepper is in the soup) perhaps ikekwe; ike kwa (nna apọla ikekwe ọ no na eze-obi – father has gone out perhaps he is at the palace) period oge; mgbe (nne na egbu oge – mother is killing time) phone uda; mgbrịgba (Obi di na uda – Obi is on the phone) picture foto; enyo (foto gị amka – your picture is very good) pig ezi pig meat anụ ezi (gị dika ezi – you look like pig) place ebaa (dede no ebaa ano agu nmaya – uncle is at a place where they are drinking) plantain ọgede; ọgede ojoko (biko wete ọgede – please bring the plantain) plate efere (efere ruru ụnyi – the plate is dirty) play egwu; ịgwu egwu (nwata na egwu egwu – the child is playing) please biko (biko jewe (jewa) lawa – please go) please you (or you all) bikonu (bikonu le roo anya – please all of you should watch out) please please biko biko (biko biko lawa nu – please please you ( or all of you) should go) pocket akpa (ego di na akpa – money is in the pocket) power ike (Uche digwa ike – Uche has power) police kotima; uwe ojii (le ndi kotima – look at the police) praise otito (otito diri Chineke – praise to God) pray ekpere (ekpere diri Chineke – pray to God) pregnant ime (Nneka di ime – Nneka is pregnant) prepare kwado; nkwado; gkwara (nne kwado ahia – mother prepare for market) preserve chebe; chere (chebe mmaya – preserve the drink) president ọnye ịsị obodo (Okoro na acho ịbu ọnye ịsị obodo – Okoro wants to be the country’s president) press ide (ide edgbole gị - the press has finished you) price onu (onu ji di mma – the price of yam is good) prince nwa eze; nwoke eze (Onychi bu nwoke eze – Onychi is a prince) princess ada eze; nwa eze (Kelechi bu ada eze – Kelechi is a princess) prison nga; nkporo (Bonny ag la nga - Bonny has to prison) problem nsogbu (ụmụ-aka nu na nsogbu – these children and problem) profession aka oru (Adaeze kwere aka oru – Adaeze has a profession) profit uru (ịcho ego wete mụ uru – business brought profit for me) progress ịga niru (anyi choro ịga niru – we want progress) promise kwe nkwa; ịkwe nkwa (agmụ nye ego – I will give the money) proof agosi; ihe ga agosi (nne mụ ga agosi mgbe amuru mụ - my mother will proof when I was born) protect ichedo; chedoro (onye nkuzi no ichedo ụmụ-aka – the teacher will protect the children) proverb ilu (ilu siri – the proverb says) pumpkin ụgụ (achormụ ịri ụgụ - I want to eat pumpkin) put tinye; kpunye (tinye ego na akpa – put the money in the pocket) Top Q qualify itọọzụ (Peter itọọzụ na ọnye na agbko ego – Peter qualify as an accountant) quarrel ise okwu (nne Ada dika onye ise okwu – Ada’s mother is a person who likes quarrel) queen eze nwanyi; lọlọ; lolo (eze nwanyi apọla – the queen has gone out) question ajụjụ; jụ ajụjụ to question ịjụ ajụjụ (ajụjụ nka bu ngini – what type of question is this) quick osiso (dada me osiso – aunty do quick) Top R rain mmịrị odudo; mmịrị na edo; mmịrị na ezo (mmiri odudo – it is raining or water is falling) rainy season udu mmịrị (udu mmịrị no – it is rainy season) raise weli; welite; wele; kule to raise iweli; ikuli (Obina kule – Obina raise or get up) raw ndụ; ihe ana esdiesi (anu di ndụ - the meat is raw) razor reza (gi reza kpụcha – use razor to shave) read gụ to read ịgụ (gụ akwụkwọ - read book) reason ihe ogrime (kwamụ ihe ogrime – tell me the reason) receive nata; nabuta; nabata to receive ịnata; ịnabuta; ịnabata (nata ego – receive money) record nkwa; deto (deto ya – record/write it) reduce weto (weto ego – reduce money) refuse jụ to refuse ịjụ (jụ ịweto ego – refuse to reduce money) relative nwa nnemụ (nwa nnemụ no ebaa – relative is here) religion nsọ (nsọ kamụ bu kiristian – my religion is christain) remember cheta to remember icheta (cheta aha mụ - remember my name) repeat meya ozọ (meya ozọ aha mụ - repeat my name) rest zuru ike (biko zuru ike – please rest) return lọta; nlọghachi to return ịlọta (biko lọta ego – please return the money) rice osikapa; rosi; urosi (Peter eri osikapa – Peter eats rice) rich ogaranye; gi ego (Uhura di ogaranye – Uhura is rich) right mma; ihe di mma everything is right right hand aka ri (ụgbọ di aka ri – motor is right hand) ring kpo (biko kpo mụ - please ring me) river mmịrị (ụgbọ mmịrị no na mmịrị - boat is on the river) road ụzọ (ụzọ mechi emechi – road closed) robbery oshi; ohi (ndi nwoke ahu bu ndi oshi – those men carrying out robbery) rock nkume; okwute (ihe ahu bu nkume – that thing is a rock) rocket ọgbụ-na-igwe (ọgbụ-na-igwe di na eli-igwe – rocket is in the sky) room ime ụlọ (nna di na ime ụlọ - father is in the room) rooster oke ọkụkọ (oke ọkụkọ ahuru na oku - male fowl or chicken roasted) rope eriri (wete eriri – bring rope) rubber roba; nchicha (egi roba em ihe – roba is used for many things) rubbish mekasa (ime ụlọ di mekasa – room is rubbish or messy) rude nkpari; aso anya (Josephine di nkpari – Josephine is rude) rule iwu (anyi were iwu – we have rule) run gba ọsọ; gbalaga to run ịgba ọsọ; ịgbalaga (Bona na gba ọsọ - Bona will run) rust ita nchara; tara agari; turu agari (ihe tara agari – something that is rusted or rust) Top
Home Home News News Biafra Biafra Newspapers Newspapers Civil War Civil War Books Books Cartoons Cartoons Foods Foods Language Language Music Music Photos Photos
Everyday Igbo Words
N nail mbo aka (mbo aka ya di ogologo – her nail is long) name aha (aha mụ bu Paul – my name is Paul) nasty ajo; ihe ojoo (ajo nwanyi – nasty woman) native doctor dibe; dibia (ahụrụ mụ dibe – I saw a native doctor) near nso (ebemụ di nso – my place is near) neat ocha (Uche di ocha – Uche is neat) neck olu; onu (gịnị mere olu gị - what happened to your neck) necklace ihe ana gba nolu (ihe ana gba nolu mụ di mma – my necklace is fine) need cho; ịcho (a cho mụ ri – I need food) neighbour ọnye agbataobi (ọnye agbataobi mụ di mma gara ọnye nbụ - my neighbour is good than the previous one) new ọhụrụ; ihe ọhụrụ (ụgbọ mụ di ọhụrụ - my car is new) nice mma; di mma (ụgbọ mụ dim ma – my car is nice) night abalị (ọbụ abalị - it is night) no mba (mba acho dmụ - no I don’t want) noise nkpotụ; nkpatụ (emekwala nkpotụ - don’t make noise) noisy ụzụ (ụgbọ di ụzụ - the motor is noisy) noon ehihie (uda bu ehihie – now is noon) not adirọ not good adirọ mma (ri adirọ mma – food is not good) nothing adirọkwa; enwedụ now uda; ugba; ugbua (uda bu ehihie – now is noon) number onuogụ; nomba (onuogụ bu isa – the number is five) nut aki (aki di uto – the nut is sweet) Top O offend kpasu iwe to offend ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John offends me) oh dear ewoo (nne anwu, ewoo ịsị ngịnị, nne anwu – mother is dead, oh dear, what did you say, mother is dead) oh God chimoo; cheimoo (chimoo, nne anwu – oh God mother is dead) oh no ewoo (ewoo nne anwu – oh no mother is dead) oil mmanụ (ndi ofe mmanụ - people that eat oil soup) okay ọ dị mma; dị mma (ọ dị mma, a dị mma – okay, I am okay) okra okro (ofe okro – okra soup) old agadi; ochie; oshe (nna di agadi – father is old) on na (ego no na oche – money is on the chair) onion yabasi (yabasi a no dị no ofe – onion is not in the soup) open mehe; meha; megha (mehe igbe – open the box openly spoken hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi openly spoken) or ma; mana; ma ọ bụ; mokwnu (Obi ma Ada ka eme ya – Obi or Ada will do it) other ọzọ; ndi ọzọ (Ada ma ndi ọzọ ka eme ya – Ada or others will do it) our anyi; anyị (uche anyi di mma – our mind is good) our inlaw ọgọ anyi (ndi ọgọ anyi bu ndi ofe mmanụ - our inlaw is people that eat oil soup) out opupu; pọla; prapu (dede prapu – uncle has gone out) owe ụgwọ (Peter gị mụ ọgwọ - Peter owes me) own nke (ọgbụ bu nke mụ - the motor is my own) owner onye nwe (Onye nwe ihe - owner of something) owner of the house onye nwe ụlọ (Opara bụ onye nwe ụlọ - Opara is the owner of the house) owner of the land onye nwe ala (Chikwe bụ onye nwe ala - Chikwe is the owner of the land) oxygen ikuku (biko nye mụ ikuku – please give me oxygen) Top P pain mgbu; o huhu (obi mụ na a hu mụ o huhu – my chest is in pain) pair mkpi; di abua (agbalu ukwu di abua – the shoe is in pair) palace obi-eze (nka bu obi-eze – this is the palace) palm wine mmanya ngwọ (bute mmanya ngwọ - bring the palm wine) paper akwụkwọ (nye mụ akwụkwọ - give me paper) part nkabi; agba; nkewa (nye mụ nkabi ego – give me part of the money) pay kwuo; kwuo ugwo (biko kwuo mụ ugwo – please pay me what you owe) peace udo (udo diri gị - peace be with you) people ndi mmadụ (ndi mmadu na ati nkputụ - people are shouting) person onye; ọnye; mmadụ (onye mba - foreign person) pepper ose (ose di na ofe – pepper is in the soup) perhaps ikekwe; ike kwa (nna apọla ikekwe ọ no na eze-obi – father has gone out perhaps he is at the palace) period oge; mgbe (nne na egbu oge – mother is killing time) phone uda; mgbrịgba (Obi di na uda – Obi is on the phone) picture foto; enyo (foto gị amka – your picture is very good) pig ezi pig meat anụ ezi (gị dika ezi – you look like pig) place ebaa (dede no ebaa ano agu nmaya – uncle is at a place where they are drinking) plantain ọgede; ọgede ojoko (biko wete ọgede – please bring the plantain) plate efere (efere ruru ụnyi – the plate is dirty) play egwu; ịgwu egwu (nwata na egwu egwu – the child is playing) please biko (biko jewe (jewa) lawa – please go) please you (or you all) bikonu (bikonu le roo anya – please all of you should watch out) please please biko biko (biko biko lawa nu – please please you ( or all of you) should go) pocket akpa (ego di na akpa – money is in the pocket) power ike (Uche digwa ike – Uche has power) police kotima; uwe ojii (le ndi kotima – look at the police) praise otito (otito diri Chineke – praise to God) pray ekpere (ekpere diri Chineke – pray to God) pregnant ime (Nneka di ime – Nneka is pregnant) prepare kwado; nkwado; gkwara (nne kwado ahia – mother prepare for market) preserve chebe; chere (chebe mmaya – preserve the drink) president ọnye ịsị obodo (Okoro na acho ịbu ọnye ịsị obodo – Okoro wants to be the country’s president) press ide (ide edgbole gị - the press has finished you) price onu (onu ji di mma – the price of yam is good) prince nwa eze; nwoke eze (Onychi bu nwoke eze – Onychi is a prince) princess ada eze; nwa eze (Kelechi bu ada eze – Kelechi is a princess) prison nga; nkporo (Bonny ag la nga - Bonny has to prison) problem nsogbu (ụmụ-aka nu na nsogbu – these children and problem) profession aka oru (Adaeze kwere aka oru – Adaeze has a profession) profit uru (ịcho ego wete mụ uru – business brought profit for me) progress ịga niru (anyi choro ịga niru – we want progress) promise kwe nkwa; ịkwe nkwa (agmụ nye ego – I will give the money) proof agosi; ihe ga agosi (nne mụ ga agosi mgbe amuru mụ - my mother will proof when I was born) protect ichedo; chedoro (onye nkuzi no ichedo ụmụ-aka – the teacher will protect the children) proverb ilu (ilu siri – the proverb says) pumpkin ụgụ (achormụ ịri ụgụ - I want to eat pumpkin) put tinye; kpunye (tinye ego na akpa – put the money in the pocket) Top Q qualify itọọzụ (Peter itọọzụ na ọnye na agbko ego – Peter qualify as an accountant) quarrel ise okwu (nne Ada dika onye ise okwu – Ada’s mother is a person who likes quarrel) queen eze nwanyi; lọlọ; lolo (eze nwanyi apọla – the queen has gone out) question ajụjụ; jụ ajụjụ to question ịjụ ajụjụ (ajụjụ nka bu ngini – what type of question is this) quick osiso (dada me osiso – aunty do quick) Top R rain mmịrị odudo; mmịrị na edo; mmịrị na ezo (mmiri odudo – it is raining or water is falling) rainy season udu mmịrị (udu mmịrị no – it is rainy season) raise weli; welite; wele; kule to raise iweli; ikuli (Obina kule – Obina raise or get up) raw ndụ; ihe ana esdiesi (anu di ndụ - the meat is raw) razor reza (gi reza kpụcha – use razor to shave) read gụ to read ịgụ (gụ akwụkwọ - read book) reason ihe ogrime (kwamụ ihe ogrime – tell me the reason) receive nata; nabuta; nabata to receive ịnata; ịnabuta; ịnabata (nata ego – receive money) record nkwa; deto (deto ya – record/write it) reduce weto (weto ego – reduce money) refuse jụ to refuse ịjụ (jụ ịweto ego – refuse to reduce money) relative nwa nnemụ (nwa nnemụ no ebaa – relative is here) religion nsọ (nsọ kamụ bu kiristian – my religion is christain) remember cheta to remember icheta (cheta aha mụ - remember my name) repeat meya ozọ (meya ozọ aha mụ - repeat my name) rest zuru ike (biko zuru ike – please rest) return lọta; nlọghachi to return ịlọta (biko lọta ego – please return the money) rice osikapa; rosi; urosi (Peter eri osikapa – Peter eats rice) rich ogaranye; gi ego (Uhura di ogaranye – Uhura is rich) right mma; ihe di mma everything is right right hand aka ri (ụgbọ di aka ri – motor is right hand) ring kpo (biko kpo mụ - please ring me) river mmịrị (ụgbọ mmịrị no na mmịrị - boat is on the river) road ụzọ (ụzọ mechi emechi – road closed) robbery oshi; ohi (ndi nwoke ahu bu ndi oshi – those men carrying out robbery) rock nkume; okwute (ihe ahu bu nkume – that thing is a rock) rocket ọgbụ-na-igwe (ọgbụ-na-igwe di na eli-igwe – rocket is in the sky) room ime ụlọ (nna di na ime ụlọ - father is in the room) rooster oke ọkụkọ (oke ọkụkọ ahuru na oku - male fowl or chicken roasted) rope eriri (wete eriri – bring rope) rubber roba; nchicha (egi roba em ihe – roba is used for many things) rubbish mekasa (ime ụlọ di mekasa – room is rubbish or messy) rude nkpari; aso anya (Josephine di nkpari – Josephine is rude) rule iwu (anyi were iwu – we have rule) run gba ọsọ; gbalaga to run ịgba ọsọ; ịgbalaga (Bona na gba ọsọ - Bona will run) rust ita nchara; tara agari; turu agari (ihe tara agari – something that is rusted or rust) Top

IGBOFOCUS