IGBOFOCUS

Letter Writing in Igbo Language
In Igbo language, letters can normally be composed the same way they are composed in English language. The salutation, attention, closing remark, signature, etc., on average they are the same in formula but the only difference is that the letter has been written in Igbo language. See examples below: The following is a Letter written in Igbo Language: Mazi (Mz) Johnson Igboaha 19 Holding Road Hitching London EC10 5FB England 25 Ọnwa iri 2006 Dem Uche Igboaha 2500 Works LayoutOwerri, Imo State Nigeria Dem Uche Igboaha, Kedụ ka imere, na nde ibegị? Echem onu di mma? Ihe mere ngi ede akwụkwọ nu bụ achurumu ilo ụlọ na Ekesmesi. Achurumu ka iba na Ọnwa iri na abụọ cheremu na Port Harcourt ebe ụlọ ụgbọ elu na kwụsị nge okru awa anọ na nkeji ọgụ abụọ na ise. Ag mụ edre gị akwụkwọ ọdu mgbe oge bira nso. Ka omesia. Nwanne gị nwoke Johnson Igboaha The same letter above written below in English Language: Mr Johnson Igboaha 19 Holding Road Hitching London EC10 5FB England 25 October 2006 Mr Uche Igboaha2500 Works LayoutOwerri, Imo StateNigeria Dear Uche Igboaha, How are you doing and your family? I am sure everything is okay? The reason why I am writing this letter is that I want to come home for Christmas. I would like you to come and wait for me on 15 December at the Port Harcourt airport for my arrival at 4.45pm. I will write to you again when the time is nearer . Goodbye... Your brother Johnson Igboaha
Home Home News News Biafra Biafra Newspapers Newspapers Civil War Civil War Books Books Cartoons Cartoons Foods Foods Language Language Music Music Photos Photos
Letter Writing in Igbo Language
In Igbo language, letters can normally be composed the same way they are composed in English language. The salutation, attention, closing remark, signature, etc., on average they are the same in formula but the only difference is that the letter has been written in Igbo language. See examples below: The following is a Letter Written in Igbo Language: Mazi (Mz) Johnson Igboaha 19 Holding Road Hitching London EC10 5FB England 25 Ọnwa iri 2006 Dem Uche Igboaha 2500 Works LayoutOwerri, Imo State Nigeria Dem Uche Igboaha, Kedụ ka imere, na nde ibegị? Echem onu di mma? Ihe mere ngi ede akwụkwọ nu bụ achurumu ilo ụlọ na Ekesmesi. Achurumu ka iba na Ọnwa iri na abụọ cheremu na Port Harcourt ebe ụlọ ụgbọ elu na kwụsị nge okru awa anọ na nkeji ọgụ abụọ na ise. Ag mụ edre gị akwụkwọ ọdu mgbe oge bira nso. Ka omesia. Nwanne gị nwoke Johnson Igboaha The same letter above written below in English Language: Mr Johnson Igboaha 19 Holding Road Hitching London EC10 5FB England 25 October 2006 Mr Uche Igboaha2500 Works LayoutOwerri, Imo StateNigeria Dear Uche Igboaha, How are you doing and your family? I am sure everything is okay? The reason why I am writing this letter is that I want to come home for Christmas. I would like you to come and wait for me on 15 December at the Port Harcourt airport for my arrival at 4.45pm. I will write to you again when the time is nearer . Goodbye... Your brother Johnson Igboaha

IGBOFOCUS