IGBOFOCUS

Everyday Igbo Words
G get wete; weta (weta oche - get a chair) girl nwa agbọọ; agbọọbia (Adaeze dika nwa agbọọ uda - Adaeze is like a girl now) give nye to give inye (nye mụ mmịrị - give me water) glue gulu (gulu osisi - glue the wood) go ga; gawa; je; jewe to go ije; ijewe; ịga; ịgawa (biko ga – please go) going on meganu (gịnị bụ ihe meganu - what is the thing going on) go well gazie; gazie ọfuma (Gloria gazie ọfuma - Gloria go well) goat ewọ goat meat anụ ewọ (wete anụ ewọ - bring goat meat) God Chi; Chineke; Chukwu (ekpere nke Chineke - pray to God) God’s blessing ngọzi Chineke; ngọzi Chukwu (na ngọzi Chineke – with God’s blessing) God’s grace amara Chineke; amara Chukwu (na amara Chineke – with God’s grace) God’s mercy ebere Chineke; ebere Chukwu (ekpere na ebere Chineke – pray for God’s mercy) gold edọ; ọla edọ (Ngozi tinye ọla edọ - Ngozi put gold) gone apu; opupu; opọla (nna apu uda - father gone now) good ọfuma; mma; odi mma very good maramma (Uche mere ọfuma – Uche did good) good health ahụike (ahụike di Nduka - Nduka is in good health) goodness ihe ọma (mụ ihe ọma – my goodness) good thing ihe ọma (ihe ọma diri gị - good thing be with you) got gi; nye; nyere (nmụ nye ụgbọ - I got a car) grandfather nnanna (nnanna bịara taa - grandfather came today) grandmother nnenne (nnenne nọna ahia - grandmother is in the market) grass achara; ahiha (achara mechiri ụlọ - grass cover the house) greet kele; ekele; kene; ekene (kele nna anyi - greet our father) ground ala (ụgbọ na agba na ala - car runs on the ground) grown otole (otole nwoke - grown a man) gun egbe (gbalaga nwoke gi egbe - run away the man got a gun) gut afo (afo ya di ibu - his gut is big) Top H habit omume (omume ya di njoo – his or her habit is bad) hail oku nmọọ (mmadụ agala na oku nmọọ - someone or a person has gone to hail) happy obi dimuụto (nne di obi dimuụto – mother is happy) happen ọ mere; mega happening mehariga (kedụ ngbe ọ mere – when did it happen) have were to have iwere; inwe (were ri – have food) have mercy on me mere mụ ebere heart obi (obi mgbafu mụ - I nearly had heart attack) heart attack obi mgbafu (ekwele obi mgbafu gị - don’t have heart attack) help inye aka (biko inye aka – please help) herbs ahihia ọgụ (ojo g mụ, wete ahihia ọgụ - I am not well, bring herbs) here ebea; ebe (Ada bịaa ebea – Ada come here) here it is le ya (le ya bụ ego – here it is the money) hero dike (Junko wụ dike – Junko is hero) her ya (nke ya no ebea – her own is here) hers ya (nke ya no ebea – hers is here) hide zoro; ozuzo (Ngozi zoro ego – Ngozi hide the money) high elu (ụgbọ elu – an airplane or motor that fly high) hill ugwu (ụgbọ riịga ugwu – motor is climbing the hill) him ya (nye ya ri – give him food) his ya (nke ya – his own) hold jido; jide (jido ego – hold the money) home ụlọ (Nnaka alala ụlọ - Nnaka has gone home) hospital ụlọ ọgwụ (Tina jere ụlọ ọgwụ – Tina went the hospital) hot ọkụ (mmịrị ọkụ - hot water or tea) house ụlọ (Ebere alala ụlọ - Ebere has gone to the house) household ezinụlọ (ezinụlọ Uche – Uche’s household) how kedụ; ọ bụ; ele; otuole (kedụ maka nnanna – how is grandfather) how close ọ dị nso (ụlọ dị nso – house is close) how far ọ tere anya (ụlọ etere anya – house is not far) how many ọ bụ ole (ọ bụ ole? ọ bụ ise – how many? there are five) how much ọ bụ ego ole (ọ bụ ego ole? ọ bụ ego asaa – how much? it is x7) how near ọ tere anya (ọ tere anya? ọ tere du anya – how near? it is near) hunger agụụ (agụụ egbu mụ - hunger has killed me) hunt ichu; icho (ichu anu – hunt for meat) hurry ọsisọ (bịaa ọsisọ - come in a hurry) hurt emeru; egbugbu (emeru mụ ahu – I hurt myself) husband di (di mụ pọla – my husband has gone out) Top I i mụ; nmụ; nmụwa (mụ na Joe gara – I and Joe went) i will aga mụ (aga mụ aga - I will go) i am ọ bụ mụ; abụ mụ; anomụ (ọ bụ mụ bụ okpara – I am the first son) idea uche (uche mụ di mma – my idea is good) ill ọrịa; egike; ahu ọjọọ (ọrịa mụ ditụ mma – my ill is getting better) ill health ọrịarịa; nrịarịa (ọrịarịa mụ ditụ mma – my ill health is getting better) imitation nnomi (nnomi di mma – the imitation is good) in na; nọ; nọna (ego nọna igbe – the money is in the box) inlaw ọgọ man inlaw ọgọ nwoke woman inlaw ọgọ nwanyi our inlaw ọgọ anyi inside ime (ego nọna ime – the money is inside) interview ijụ ajụjụ (Joseph ma iju ajuju – Joseph like to interview) is di; bụ; dina; na; wụ; wụka (ite di eba – the pot is here) is here di eba (ego di eba – money is here) is in nọna (ego nọna ụlọ - money is in the house) is like dika (ụgbọ ya dika ụgbọ elu – his motor is like airplane) is that you ọ bụ gi (ọ bụ gi di iha – is that you am seeing) it is me ọ bụ mụ; abụ mụ (ọ bụ mụ di eba – it is me here) i think eche mụ; echere mụ (eche mụ na pọla – I think that you gone) it is ọ bụ (ọ bụ gị were ego – it is you that took the money) it’s all right ọ dị mma (ọ dị mma bịaa azu – it’s all right come back) I want to achorumụ (achorumụ iri ri – I want to eat food) Top J jewelry ọla (Nneka yi ọla - Nneka wears jewelry) job orụ (Obi tuge orụ - Obi is looking for a job) join soro (Peter soro mụ - Peter join/follow me) journey ịje (nna gara ịje – father went on a journey) jug iko (nyem iko – bring jug) jungle ọhia; ohia; ọfịa; ofịa middle of the jungle ime ọhia; ime ohia or ime ọfịa; ofịa (ahia nọna ọhia – the market is in jungle) Top K kill gbu; gburu; igbu (gbu anu ọhia – kill bush animal or meat) king eze; igwe (eze obodo – king of the town) kingdom obi eze (obi eze town – kingdom of a town) kiss isuonu; isusu onu (agbobia isuonu – lady’s kiss) kitchen ebe ano esi ri (nne no ebe ano esi ri – mother is in the kitchen) knife mma (wete mma – bring a knife) knock kụọ aka (mmadụ na kụọ aka - a person is knocking) knock at the door kụọ aka na ụzọ (mmadụ na kụọ aka na ụzọ - a person is knocking at the door) know mata; imata to know imata (Ada mata ihe – Ada knows something) knowledge ima ihe (ogu akwụkwọ bu ima ihe – to read is knowledge) kolanut oji (wete oji – bring kolanut) Top L lady agbobia (lekwe agbobia – look at the lady) land ala; ani; ana (ala ga di ma – the land will be good) language asusu (Igbo bu asusu – Igbo is a language) laugh amụ (Ebere na amụ amụ - Ebere is laughing) law iwu (ngbaji iwu – broke the law) learn muru; muta ihe (Chichi muru isi ri – Chichi learn cooking) leave hapụ; rapụ (hapụ ihe aka – leave something alone) left hand aka ikpa (ụgbọ di aka ikpa – the motor is a left hand) lie asii (akụkọ bu asii – the story is a lie) like ahuru nanya (ahurn gị nanya – I like you) little ntakịrị (nri di ntakịrị - the food is little) live bi; ibi (ele ebe ibi – where do you live) load ịbu (ịbu di aru – the load is heavy) lock gbachi; ngbachi (gbachi ụzọ - lock the door) long ogologo (osisi di ogologo – the tree is long) look le; ile; ne; ine (le mụ anyi – look at me) looking lege; tuge; etu (ha lege anya - they are looking at you) loud nkpọtu (egwu di nkpọtu – the music is loud) love ihu nanya (ihu nanya Ada na John – love of Ada and John) lunch ri ehihie (nye ya ri ehihie – give him lunch) Top M make me; ime to make something ime ihe man nwoke (nwoke na nwanyi – a man and a woman) man inlaw ọgọ nwoke (ọgọ mụ nwoke di mma – my man inlaw is good) manager onye isi; ọnye ịsị (Ekwe bu onye isi ebea – Ekwe is the manager here) mango mangoro (mangoro di uto – the mango is sweet) many ndi ririnne (ndi ririnne ndi mmadu di ebea – many people are here) market ahia (ndi ririnne ndi mmadu di na ahia – many people are in the market) marriage ịlu (ịlu Ada siri ike – marriage Ada was difficult) master; young man nwaokoro; nwaokorobia; mazi mattress agada (biko wete agada – please bring the mattress) mature oboole (oboole na nwaokorobia – mature to a young man) me mụ; nmụ; nmụwa (mụ na ya gara ahia – me and her went to the market) meal ri (ri dim ma – the meal is good) meaning ihe owụ (ihe owụ bu – the meaning would be) meat anu; ntanta (re anu – eat meat) medicine ọgu (wete ọgu – bring medicine) meet izu; izuko; ngbako (ya na anyi ga izu – she and us will meet) meeting nzuko; ngbako (ya na anyi ga ga iwe ngbako – he and us will have a meeting) mend mekwa; i dozi; imekwa (biko mekwa ụzọ - please mend the door) mercy ebere (biko mere mụ ebere – please have mercy on me) message ozi (Ngozi digara mụ ozi – Ngozi sent me on a message) middle etiti; ekiti (Doze nọna etiti – Doze is in the middle) midnight ime abali (anyi nọga ime abali – we stayed till midnight) mind uche (na uche mụ - according to my mind) mine kem; kemụ; kemụwa (ola bu kem – the jewelry is mine) mirror nnyo; nnyo anya; ugegbe (le ihu gị na nnyo – look at your face in the mirror) miss nwaagbọghọ; nwaagbọbia (le kwa ntakiri nwaagbọghọ - look at a little miss) money ego (ego di na akpa – money is in the pocket) moon onwa new moon onwa ọhụrụ (le kwa onwa ukwu – look at a full moon) morning ụtụtụ (ụtụtụ mmara mma – the morning is very good) mother nne; mama (nne mụ - my mother) move gawa (bido gawa – start to move/go) mr (mister) mazi; maazị (mazi apọla – mr/he is gone out) mrs oriakụ; odoziakụ (Ugwa oriakụ apọla – Ugwa’s wife/mrs has gone out) much ole; nụgụrụ (ọ bụ ole – how much) murder egbu; egbru; igbu; igbu mmadu or madu (onye ka egbru – the person that murder) murdered onye egbruegbu (onye ka egbruegbu – person that is murdered) music egwu; nkwa; uri; uda (egwu uto – the music is sweet) my mụ; kemụ; kemụwa (ụgbọ mụ no na ụzọ - my car is on the road) my boyfriend enyi mụ nwoke (enyi mụ nwoke bu Obi – my boyfriend is Obi) my friend enyi mụ (enyi mụ bu Ada – my friend is Ada) my girlfriend enyi mụ nwanyi (enyi mụ nwanyi bu Reakụ – my girlfriend is Reakụ) my greeting ekele mụ (ekele mụ nna – my greetings father) my neighbour onye agbataobi mụ (onye agbataobi mụ wụ ndi Okoro my neighbor is Okoro family) Top
Home Home News News Biafra Biafra Newspapers Newspapers Civil War Civil War Books Books Cartoons Cartoons Foods Foods Language Language Music Music Photos Photos
Everyday Igbo Words
G get wete; weta (weta oche - get a chair) girl nwa agbọọ; agbọọbia (Adaeze dika nwa agbọọ uda - Adaeze is like a girl now) give nye to give inye (nye mụ mmịrị - give me water) glue gulu (gulu osisi - glue the wood) go ga; gawa; je; jewe to go ije; ijewe; ịga; ịgawa (biko ga – please go) going on meganu (gịnị bụ ihe meganu - what is the thing going on) go well gazie; gazie ọfuma (Gloria gazie ọfuma - Gloria go well) goat ewọ goat meat anụ ewọ (wete anụ ewọ - bring goat meat) God Chi; Chineke; Chukwu (ekpere nke Chineke - pray to God) God’s blessing ngọzi Chineke; ngọzi Chukwu (na ngọzi Chineke – with God’s blessing) God’s grace amara Chineke; amara Chukwu (na amara Chineke – with God’s grace) God’s mercy ebere Chineke; ebere Chukwu (ekpere na ebere Chineke – pray for God’s mercy) gold edọ; ọla edọ (Ngozi tinye ọla edọ - Ngozi put gold) gone apu; opupu; opọla (nna apu uda - father gone now) good ọfuma; mma; odi mma very good maramma (Uche mere ọfuma – Uche did good) good health ahụike (ahụike di Nduka - Nduka is in good health) goodness ihe ọma (mụ ihe ọma – my goodness) good thing ihe ọma (ihe ọma diri gị - good thing be with you) got gi; nye; nyere (nmụ nye ụgbọ - I got a car) grandfather nnanna (nnanna bịara taa - grandfather came today) grandmother nnenne (nnenne nọna ahia - grandmother is in the market) grass achara; ahiha (achara mechiri ụlọ - grass cover the house) greet kele; ekele; kene; ekene (kele nna anyi - greet our father) ground ala (ụgbọ na agba na ala - car runs on the ground) grown otole (otole nwoke - grown a man) gun egbe (gbalaga nwoke gi egbe - run away the man got a gun) gut afo (afo ya di ibu - his gut is big) Top H habit omume (omume ya di njoo – his or her habit is bad) hail oku nmọọ (mmadụ agala na oku nmọọ - someone or a person has gone to hail) happy obi dimuụto (nne di obi dimuụto – mother is happy) happen ọ mere; mega happening mehariga (kedụ ngbe ọ mere – when did it happen) have were to have iwere; inwe (were ri – have food) have mercy on me mere mụ ebere heart obi (obi mgbafu mụ - I nearly had heart attack) heart attack obi mgbafu (ekwele obi mgbafu gị - don’t have heart attack) help inye aka (biko inye aka – please help) herbs ahihia ọgụ (ojo g mụ, wete ahihia ọgụ - I am not well, bring herbs) here ebea; ebe (Ada bịaa ebea – Ada come here) here it is le ya (le ya bụ ego – here it is the money) hero dike (Junko wụ dike – Junko is hero) her ya (nke ya no ebea – her own is here) hers ya (nke ya no ebea – hers is here) hide zoro; ozuzo (Ngozi zoro ego – Ngozi hide the money) high elu (ụgbọ elu – an airplane or motor that fly high) hill ugwu (ụgbọ riịga ugwu – motor is climbing the hill) him ya (nye ya ri – give him food) his ya (nke ya – his own) hold jido; jide (jido ego – hold the money) home ụlọ (Nnaka alala ụlọ - Nnaka has gone home) hospital ụlọ ọgwụ (Tina jere ụlọ ọgwụ – Tina went the hospital) hot ọkụ (mmịrị ọkụ - hot water or tea) house ụlọ (Ebere alala ụlọ - Ebere has gone to the house) household ezinụlọ (ezinụlọ Uche – Uche’s household) how kedụ; ọ bụ; ele; otuole (kedụ maka nnanna – how is grandfather) how close ọ dị nso (ụlọ dị nso – house is close) how far ọ tere anya (ụlọ etere anya – house is not far) how many ọ bụ ole (ọ bụ ole? ọ bụ ise – how many? there are five) how much ọ bụ ego ole (ọ bụ ego ole? ọ bụ ego asaa – how much? it is x7) how near ọ tere anya (ọ tere anya? ọ tere du anya – how near? it is near) hunger agụụ (agụụ egbu mụ - hunger has killed me) hunt ichu; icho (ichu anu – hunt for meat) hurry ọsisọ (bịaa ọsisọ - come in a hurry) hurt emeru; egbugbu (emeru mụ ahu – I hurt myself) husband di (di mụ pọla – my husband has gone out) Top I i mụ; nmụ; nmụwa (mụ na Joe gara – I and Joe went) i will aga mụ (aga mụ aga - I will go) i am ọ bụ mụ; abụ mụ; anomụ (ọ bụ mụ bụ okpara – I am the first son) idea uche (uche mụ di mma – my idea is good) ill ọrịa; egike; ahu ọjọọ (ọrịa mụ ditụ mma – my ill is getting better) ill health ọrịarịa; nrịarịa (ọrịarịa mụ ditụ mma – my ill health is getting better) imitation nnomi (nnomi di mma – the imitation is good) in na; nọ; nọna (ego nọna igbe – the money is in the box) inlaw ọgọ man inlaw ọgọ nwoke woman inlaw ọgọ nwanyi our inlaw ọgọ anyi inside ime (ego nọna ime – the money is inside) interview ijụ ajụjụ (Joseph ma iju ajuju – Joseph like to interview) is di; bụ; dina; na; wụ; wụka (ite di eba – the pot is here) is here di eba (ego di eba – money is here) is in nọna (ego nọna ụlọ - money is in the house) is like dika (ụgbọ ya dika ụgbọ elu – his motor is like airplane) is that you ọ bụ gi (ọ bụ gi di iha – is that you am seeing) it is me ọ bụ mụ; abụ mụ (ọ bụ mụ di eba – it is me here) i think eche mụ; echere mụ (eche mụ na pọla – I think that you gone) it is ọ bụ (ọ bụ gị were ego – it is you that took the money) it’s all right ọ dị mma (ọ dị mma bịaa azu – it’s all right come back) I want to achorumụ (achorumụ iri ri – I want to eat food) Top J jewelry ọla (Nneka yi ọla - Nneka wears jewelry) job orụ (Obi tuge orụ - Obi is looking for a job) join soro (Peter soro mụ - Peter join/follow me) journey ịje (nna gara ịje – father went on a journey) jug iko (nyem iko – bring jug) jungle ọhia; ohia; ọfịa; ofịa middle of the jungle ime ọhia; ime ohia or ime ọfịa; ofịa (ahia nọna ọhia – the market is in jungle) Top K kill gbu; gburu; igbu (gbu anu ọhia – kill bush animal or meat) king eze; igwe (eze obodo – king of the town) kingdom obi eze (obi eze town – kingdom of a town) kiss isuonu; isusu onu (agbobia isuonu – lady’s kiss) kitchen ebe ano esi ri (nne no ebe ano esi ri – mother is in the kitchen) knife mma (wete mma – bring a knife) knock kụọ aka (mmadụ na kụọ aka - a person is knocking) knock at the door kụọ aka na ụzọ (mmadụ na kụọ aka na ụzọ - a person is knocking at the door) know mata; imata to know imata (Ada mata ihe – Ada knows something) knowledge ima ihe (ogu akwụkwọ bu ima ihe – to read is knowledge) kolanut oji (wete oji – bring kolanut) Top L lady agbobia (lekwe agbobia – look at the lady) land ala; ana (ala ga di ma – the land will be good) language asusu (Igbo bu asusu – Igbo is a language) laugh amụ (Ebere na amụ amụ - Ebere is laughing) law iwu (ngbaji iwu – broke the law) learn muru; muta ihe (Chichi muru isi ri – Chichi learn cooking) leave hapụ; rapụ (hapụ ihe aka – leave something alone) left hand aka ikpa (ụgbọ di aka ikpa – the motor is a left hand) lie asii (akụkọ bu asii – the story is a lie) like ahuru nanya (ahurn gị nanya – I like you) little ntakịrị (nri di ntakịrị - the food is little) live bi; ibi (ele ebe ibi – where do you live) load ịbu (ịbu di aru – the load is heavy) lock gbachi; ngbachi (gbachi ụzọ - lock the door) long ogologo (osisi di ogologo – the tree is long) look le; ile; ne; ine (le mụ anyi – look at me) looking lege; tuge; etu (ha lege anya - they are looking at you) loud nkpọtu (egwu di nkpọtu – the music is loud) love ihu nanya (ihu nanya Ada na John – love of Ada and John) lunch ri ehihie (nye ya ri ehihie – give him lunch) Top M make me; ime to make something ime ihe man nwoke (nwoke na nwanyi – a man and a woman) man inlaw ọgọ nwoke (ọgọ mụ nwoke di mma – my man inlaw is good) manager onye isi; ọnye ịsị (Ekwe bu onye isi ebea – Ekwe is the manager here) mango mangoro (mangoro di uto – the mango is sweet) many ndi ririnne (ndi ririnne ndi mmadu di ebea – many people are here) market ahia (ndi ririnne ndi mmadu di na ahia – many people are in the market) marriage ịlu (ịlu Ada siri ike – marriage Ada was difficult) master; young man nwaokoro; nwaokorobia; mazi mattress agada (biko wete agada – please bring the mattress) mature oboole (oboole na nwaokorobia – mature to a young man) me mụ; nmụ; nmụwa (mụ na ya gara ahia – me and her went to the market) meal ri (ri dim ma – the meal is good) meaning ihe owụ (ihe owụ bu – the meaning would be) meat anu; ntanta (re anu – eat meat) medicine ọgu (wete ọgu – bring medicine) meet izu; izuko; ngbako (ya na anyi ga izu – she and us will meet) meeting nzuko; ngbako (ya na anyi ga ga iwe ngbako – he and us will have a meeting) mend mekwa; i dozi; imekwa (biko mekwa ụzọ - please mend the door) mercy ebere (biko mere mụ ebere – please have mercy on me) message ozi (Ngozi digara mụ ozi – Ngozi sent me on a message) middle etiti; ekiti (Doze nọna etiti – Doze is in the middle) midnight ime abali (anyi nọga ime abali – we stayed till midnight) mind uche (na uche mụ - according to my mind) mine kem; kemụ; kemụwa (ola bu kem – the jewelry is mine) mirror nnyo; nnyo anya; ugegbe (le ihu gị na nnyo – look at your face in the mirror) miss nwaagbọghọ; nwaagbọbia (le kwa ntakiri nwaagbọghọ - look at a little miss) money ego (ego di na akpa – money is in the pocket) moon onwa new moon onwa ọhụrụ (le kwa onwa ukwu – look at a full moon) morning ụtụtụ (ụtụtụ mmara mma – the morning is very good) mother nne; mama (nne mụ - my mother) move gawa (bido gawa – start to move/go) mr (mister) mazi; maazị (mazi apọla – mr/he is gone out) mrs oriakụ; odoziakụ (Ugwa oriakụ apọla – Ugwa’s wife/mrs has gone out) much ole; nụgụrụ (ọ bụ ole – how much) murder egbu; egbru; igbu; igbu mmadu or madu (onye ka egbru – the person that murder) murdered onye egbruegbu (onye ka egbruegbu – person that is murdered) music egwu; nkwa; uri; uda (egwu uto – the music is sweet) my mụ; kemụ; kemụwa (ụgbọ mụ no na ụzọ - my car is on the road) my boyfriend enyi mụ nwoke (enyi mụ nwoke bu Obi – my boyfriend is Obi) my friend enyi mụ (enyi mụ bu Ada – my friend is Ada) my girlfriend enyi mụ nwanyi (enyi mụ nwanyi bu Reakụ – my girlfriend is Reakụ) my greeting ekele mụ (ekele mụ nna – my greetings father) my neighbour onye agbataobi mụ (onye agbataobi mụ wụ ndi Okoro my neighbor is Okoro family) Top

IGBOFOCUS