Learn Some Every Day Igbo Words

Home          Learn Igbo

 

 A  B  C  D  E  F  G  H  I  J  K  L  M  N  O  P  Q  R  S  T  U  V  W  X  Y  Z

 

 

A

aback wega azu (ha wega mụ azu - they took me back or they surprise me)

abandon hapụru (Ada hapụru nwata - Ada abandon the child)

abdomen afọ (afọ ya buru ibu - his abdomen or stomach is big or fat)

abduct nwururu (ha nwururu Obi - they abdut Obi)

abide jikodo; jikoro (iwu bu ihe jikoro anyi - the rules are what abide us)

ability emeli (ihe  ịga emeli - something you can do) 

ablaze agba oku; igba oku (ụlọ na agba oku - the house is ablaze)

able inwike (Uche di inwike - Uche is able)

able-body shiri ike; ike ahu (Peter di ike ahu - Peter is able-body)

aboard banye; bawala (ịbu banye na ụgbọ mmịrị - the load has aboard into the ship)

abolish kwusịla (ha kwusịla iwu- they have abolish the law)

abominable ihe ojoo; ihe ojoo na emem; ihe ojoo na ekwu ekwu (ihe ojoo na ekwu ekwu - something abominable - sometime very bad that cannot be said or done)

abomination arụ; njoo ka njoo; iwu ojoo (Ada dara iwu ojoo - Ada broke a very bad rule)

abort achoro; ọchodu; kwusịrị (Ngozi kwusịrị nwa - Ngozi aborted a baby)

about choro; maka (ha choro iri ri ma ya bata - they were about to eat when he came in)

about me maka mụ (John jiri Uche maka mụ - John asked Uche about me)

about-turn tuhara (tuhara ebe ị na aga - about-turn from the place you're going)

above galiru elu (ihe galiru elu - something above)

abrade agriala (ukwu ụgbọ ya agriala - his car tyres are abrade)

abreast kuwara (akwụkwọ ozi Obi kuwara anyi - Obi’s letter abreast us)

abridge gburu nkenke (aha ya ọ gburu nkenke - his name he has abridged)

abscond zuroezo gbalaga (onye isi obodo were ego anyi zuroezo gbalaga - governor absconds with our money)

absent ọ biadu; adighi (ọ biadu nzuko taa - absent from the meeting today)

absent-minded onye nchefu (Uche bụ onye nchefu - Uche is absent-minded)

abstain omedu (omedu ohuho - obstain from voting)

abundant nukwuru; kaririakari (mangoro di nukwuru - mango is in abundant)

abuse arụ; mkparị ojoo (ọ mere anyi mkparị ojoo - he abuse us)

abusive ikwu; mkparị (ikwu ojoo Obi nye mụ - Obi was abusive to me)

academy ụlọ akwụkwọ (ebe ụlọ akwụkwọ - the place is a college or academy)

accelerate gara osiso (ihe gara osiso - something accelerated)

accept kwere; ịkwe (kwere ego - accept the money)

acclaim otito (otito diri ya maka ọru ọruru - acclaim him for the work he has done)

accommodate ụlọ nga  ehi; nyem ụlọ;  ịhi na ụlọ mụ (nyem ụlọ nga ehi - accommodate me)

accommodation ụlọ ebiebi (ụlọ ebiebi nka anyi - our accommodation)

accompany  soro; ị soro; ị soro ya (Ada soro ya aga - Ada accompanying him or her to go)

accomplice onye soro (Nickolas bụ onye soro - Nickolas is an accomplice)

accomplish ọruriala; ọmeriala (ọmeriala ụlọ - accomplish building the house)

accord kwekọrita (nzuko kwekọrita - meeting accord)

accordance nkwekọrita (iwu nkwekọrita - legal accordance)

accountant ọru akwụkwọ ego (Mike bụ onye ọru akwụkwọ ego - Mike is an accountant)

acquaint onye ọma (Tochi bụ onye ọma - Tochi is his acquaint)

acquire zuputara; wetere (Chief zuputara ụlọ - Chief acquired the house)

activate bidoro (ha bidoro akwụkwọ ịje - they activated the ticket or the travelling document)

active ngahari; ngbhari (Chima bụ onye ngahari - Chima is an active person)

active birth ngahari ngbe ịmu nwa (Ada mere ngahari ngbe ịmu nwa - Ada was urged to have active birth)

actor omee; omeka (Peter dika omeka - Peter is like actor)

address aha ebe ibi (nye aha ebe ibi - give address or give address where you live)

adequate zuru ofụma (ri zuru ofụma - the food is adequate)

adjourn ngbeọzọ (nzukọ dewere ngbeọzọ - the meeting was adjourned)

adjust mekwara (Ngozi mekwara akwa ya - Ngozi adjusted her cloth)

admire ịhunaanya; ịfunaanya (ịhunaanya Ugo ebe Chimaka di - Ugo admires Chimaka)

admission kpọkputere (ha kpọkputere Bona na ụlọ akwụkwọ - they gave Bona admission into the college)

adultery hịri (ọ hịri nwoke - committed adultery with a man) (ọ hịri nwanyị - committed adultery with a woman)

adventure ime ihe ujo (Ebere na di ime ihe ujo - Ebere takes adventure)

advice ndụmọdụ (naara ndụmọdụ - take advice)

advocate onye na ekwutere (Uche bụ onye na ekwutere mụ - Uche is my advocate)

affect metụrụ (ihe mere nu metụrụ mụ aka - what happened affected me)

afford ịzuteli (nna ga ịzuteli igwe - father can afford a bicycle)

after emechaa (emechaa gị  bịa - after you come)

afternoon ehihie (bịa na ehihie - come in the afternoon)

afforest iku osisi (iku osisi ka ọ bụ ohia - planting trees to make a forest)

affray ịlụ ọgụ (maka ịlụ ọgụ ka ojiri ga nkporo - because of affray he went to prison)

affront ikwu nihu oha (nne na nna ikwu nihu oha - mother and father affront each other)

afraid ujo (ujo na a tu ya - he is afraid)

afresh bido ohuru (bido ohuru na ọlụ akwụkwọ - start afresh at the college)

aftermath mere mgbe ọgwuagwu (mmịrị soro nkwuru, ọlụ we da  - rain fell heavy, aftermath a house fell)

again ọzọkwa (Ada chọrọ nri ọzọkwa - Ada wants food again)

aggravate kpaso iwe (ya kpaso mụ iwe - she aggravated me)

aggressive obi oku (Ada bụ onye obi oku - Ada is an aggressive person)

agree kwe; kwere to agree ịkwe (ikwe ihe gị ikwuru - agree what you said)

agreement kwekuritara (anyi kwekuritara - we are in agreement)

age afọ; afọụle (kadụ afọ gị - what is your age)

ah chi; chei; chimoo; cheimoo (chi or chimoo – ah or my God)

alive ndu (Ngozi di ndu - Ngozi is alive)

all niile (riri ihe niile - ate everything)

allegation boro ebubo (ha boro ya ebubo - they made allegation against him)

allocate kere (ha kere mụ ụlọ ala - they allocated me on the ground floor of the building)

all of us anyi; anyị (anyị na Ngozi dị mma - all of us and Ngozi is alright)

allow kwere to allow ịkwere (ikwere John batawa - to allow John to come in)

all the time ngbe niile (Bona no ebaa ngbe niile – Bona is here all the time)

almighty Chukwunna; Igwe (Chukwunna bụ Igwe elu na ala - God is the almighty in heaven and on earth)

alone nani; nanuya (hapụ nanuya gawa - live him alone to go)

aloud oluelu (dada nwere (di) oluelu - aunty is aloud)

alright ọ dị mma; dị mma (kadụ? ọ dị mma - how or how are you? alright!)

also ma; kwa; ọzọkwa  (weta ri na anu kwa - bring food and meat also)

always ngbe niile (Ebere no ebaa ngbe niile – Ebere is here always)

ambition tuga anya (Ngozi tuga anya izu ụgbọ - Ngozi has the ambition of buying a vehicle)

ambush chere ya echere (Bona chere ya echere - Bona ambushed him/her)

amend mekwa; mezie (ihe mere mbu mekwa ya - amend what happened before)

analyse lero anya (lero anya ebe afo ego akwkwọ anyi di - analyse or examine in details our yearly account)

analysis nkenke (mere anyi afo ego akwkwnkenke - analysis our yearly income and expenditure statement)

ancestral ihe nnanna; ihe ochie; ala obi (ebea bụ ala obi mụ - this place is my ancestral land)

and na (Uche na Ebere gawara - Uche and Ebere went)

anger iwe (iwe di mụ - my anger)

angry iwe iwe (Obi di iwe iwe - Obi is angry)

anguish ihe nwute (onwu bụ ihe nwute - death is an anguish)

animal anumanu (John dika anumanu - John is like animal)

announce gwa; ikwuputa (gwa onye ọwula - announce to everybody)

anonymous amadụ (amadụ onye mere ya - an anonymous person did it)

another ọzọ; ọdu (ha nyere anyi ọzọ - they gave us another)

answer za to answer ịza answer a question za ajụjụ to answer a question ịza ajụjụ

answered zara (Kem zara ụkọ - Kem answered the call)

anticipate chegha (Tobi chegha dede - Tobi anticipates his uncle)

anxious choro osiso (Uche choro osiso ihụ nwunye ya - Uche is anxious to see his wife)

apologise gbahara (biko ghahara mụ - please I am apologising)

apology nkwadide (ha nyere nkwadide - they made apology)

appearance putara (Ada putara na ụlọ ikpe - Ada made an appearance in court)

applaud otito (ha nyere mụ otito - they applaud me)

apple achicha (iri achicha - eat apple)

approve ekwe remu (ekwe remu ịlu - approve the marriage)

archetype nsinambu (ihe nsinambu - something archetype)

are di; dina; wụ; wụka (ha di mma -they are fine)

argue zu okwu; ru uka to argue ịzu okwu; ịru uka (Ngozi na ru uka - Ngozi argue)

army soja (nna wụ soja - father is a soja)

arrest jide (ha jide ya - they arrest her)

arrival mbataa; mbatara (John mbatara taa - John arrival today)

arrive batala; barula to arrive ịbatala; ịbarula (Jude barula - Jude arrived)

art nka (Uche mega nka na ọlụ akwụkwọ - Uche is doing art at the college)

ashamed ihuere (ihuere gi mụ, maka ihe mere nu - I am ashamed of what happened)

ask jiri; jụ ajụjụ to ask or to ask question ịjụ ajụjụ (John jiri ajụjụ - John asked a question)

asleep ura; arahna (Okoro arahna - Okoro is asleep)

aspirant onye tuga anya (Chiemeka bụ onye tuga anya - Chiemeka is an aspirant)

assign ekere (ọru ekere ya - the work assigned to him)

assignment ọru e nyere (Ugo ruru ọru e nyere ya - Ugo did her assignment)

assume anomụ eche (anomụ eche ha gawala - assume they have gone)

as well kwa (Obi nye ego kwa - Obi gave money as well)

at na (iko no na elu - cup is at the top)

attach tiri (ihe anyi tiri na akpa - something we attach or attached to the bag)

attack ịba ọgụ (ha choro ịba mụ ọgụ - they want to attack me)

attain ụrụ (ụrụ na ihe ha mere - something attain or attained from what they did)

attempt choro ime (ihe mụ choro ime - what I attempt to do)

attend gara (nmụ gara nzukọ - I attend a meeting)

attest akaebe (onye akaebe - someone who may or will attest)

attire uwe (uwe Ebere marama - Ebere’s attire is nice)

attitude agwa (agwa nwata di mma - this child’s attitude is very nice)

attract masiri (ahu ya masiri mụ - his or her body attracted me)

attraction ihu na anya (ihu na anya Obi erika - attraction to Obi is too much)

attractive mma ofuma (mma ofuma Adaeze tụrụ mụ ara - Adaeze is so attractive that I nearly went mad)

aunt da (da no ebaa – aunt is here)

aunty dada (dada ndo - aunty sorry)

author onye ode akwụkwọ (Nkem bụ onye ode akwụkwọ - Nkem is an author)

authorise asiri me; ndi isi kwụrụ (ihe asiri me - something authorise or authorised)

authority ndi isi (ha bụ ndi isi - they are the authority)

available ọdi; di (mmaya ịchoga, ọdi - the alcohol you’re looking for is available)

avarice anya ukwu ego (Chidi nwere anya ukwu ego, ọ di njoo - Chidi’s avarice is too bad)

avert ekwele ka ọme (ogu, ekwele ka ọme - avert the fight or war)

await chege (ihe anyi chege abiala - what we await has come)

awake omu anya; ọ tee; mu anya (Okoro mu anya - Okoro is awake)

award ihe onyinye (onye isi obodo wetere ihe onyinye - our governor got an award)

aware ma (ha ma anyi na abia - they are aware we are coming)

awesome di ọfuma (uwe ha di ọfuma - their clothes are awesome)

awful di njoo (uwe ha di njoo - their clothes are awful)

awhile oge nta (Obi noro oge nta - Obi stayed awhile)

away te anya; ọte anya; ọte aka (ebaa te anya - place is away)

awkward isi ike (Ebere bụ onye isi ike - Ebere is an awkward person)

ax; axe onye ike; anya ike; egbu egbu (wete onye ike - bring an axe)

 

Top

 

 

B

baby nwa takiri; nwata (nwa takiri arahna - baby is asleep)

back azu (azu mụ di njọọ - my back is bad)

bad njọọ (Okochi di njọọ - Okochi is bad)

bag akpa (akpa mụ di ibu - my bag is big)

banana ọgede (iri ọgede – eat banana)

basket ekete (ekete mụ ejule - my basket is full)

bath hu ahu to bath ihu ahu (ga hu ahu - go for a bath)

beans akidi (akidi masiri Obi – Obi likes beans)

beautiful mara mma (Adaobi mara mma - Adaobi is beautiful)

beauty wumma (Akaugo wumma - Akaugo is a beauty)

because maka (gị gba ọsọ maka gị gi ụgwọ - you run because you owe)

beef anụ nama (cow meat)

before nbu (gawara nbu - went before)

begin bido (bido gawa - begin to go)

behaviour omume (omume gị di mma - your behaviour is okay)

behind azu (Olumma dina azu - Olumma is behind)

better ditụ mma (omume gị ditụ mma - your behaviour is better)

between etiti (kemụ dina etiti - mine is between)

bible akwukwo nsọ (ịgụ akwukwo nsọ - to read the Bible)

bicycle igwe (igwe dede - uncle’s bicycle)

big ibu; ukwu (ji di ibu - the yam is big)

birth mu nwa; ịmu nwa; mọ nwa to give birth muru nwa (Ngozi muru nwa - Ngozi had a baby)

birthday ụbọsi amuru your birthday ụbọsi amuru gị

bite taa ara (nwanyi taa ara Ngozi - woman bites Ngozi)

bitter ilu (kemụ di ilu - mine is bitter)

black ojii (oche di ojii - chair is black)

black market ahia iwu (Obi rege onu ahia iwu - Obi selling black market price)

bless or blessing ngozi

blind ishi; kpuru ishi (Opara kpuru ishi - Opara is blind)

blood obara (obara putaga - blood coming out)

body ahu (ahu ya di njoo - his body is bad)

boil ogbola; gbola (anu gbola - meat boiled)

bone ọkpụkpụ (anu mụ di ọkpụkpụ ọkpụkpụ - my meat is bone bone)

book akwụkwọ (gụ akwụkwọ - read book)

borrow were naka (ịga were naka ngbe niile - you will borrow every time)

bottle aba; karama (Uche mara otu ọnye karama - Uche stab someone with bottle)

bought zuru; zutara (Chima zutara ihe na ahia - Chima bought something in the market)

boundary oke; okere (okere ala bido ebea - land boundary starts here)

box or case  igbe (igbe di ibu - box or case is big)

boy nwa nwoke; nwata nwoke (nwata nwoke gara ahia - boy went to the market)

breadth ume (kụrụ ume - take a breadth)

breakfast ri ụtụtụ (ri ụtụtụ di mma - breakfast is good)

breeze ikuku (kụrụ ikuku - take a breeze)

bring wete; weta; bute; nyem to bring iwete; iweta; ibute (wete ri - bring food)

bring water wete mmiri (Agwu wete mmiri - Agwu bring water)

broke ngbaji; nkowa broken akowala (afara akowala - the plate is broken)

broken bottle kalama (Uche mara otu ọnye kalama - Uche stab someone with a broken bottle)

brooch ọla obi (Ada yi ọla obi – Ada wears brooch)

broom aziza (wete aziza – bring broom)

brother nwanne nwoke (nwanne mụ nwoke – my brother)

build rọ; wu to build ịrọ; iwu (ịrọ ụlọ – build a house)

bush ohia (anomụ nọ ohia - I am in the bush)

business ịcho ego (John mega ịcho ego na ahia - John is doing business in the market)

busy nkpa; ihe dinkpa (anomụ emege ihe dinkpa - I am busy or doing something important)

but ma; mana (agama aga mana ahia ka nkpa – I will go but market is more important)

buy izu; zuta; zọ to buy ịzuta (izu ihe na ahia - buy something in the market)

 

Top

 

 

 

C

calculate ngbako; gbako (biko gbako ego - please calculate the money)

call ụkọ; kpọ to call iụkọ; ikpọ (Ebube na kpọ - Ebube is calling)

came bịara (chief bịara – chief came)

capital isi obodo (isi obodo Ndi-Britain wụ London - capital of Britain is London)

car ụgbọ; ụgbọ ala (biko nya ụgbọ ọfuma - please drive the car well)

card kaadi (zuta ụbọsi amuru kaadi - buy birthday card)

carpet ute (ịga tinye ute ebea - you will put carpet here)

case or court case ikpe (ikpe mara ya - case went against him or her)

case or box  igbe (igbe di ibu - box or case is big)

cash ego (weta ego - bring cash or money)

cassava jiakpu; akpu; gari (kedụ maka ri jiakpu Helena chọrọ - what of cassava food Helena wants)

cathedral isi  ụlọ uka (Obiako gawara isi  ụlọ uka - Obiako went to the cathedral)

celebration mmeme (ụbọsi amuru mmeme - birthday celebration)

centre etite (Madike di na etite - Madike is in the centre)

chain ola (ha gba ola - they wear chain)

chair oche (bute oche - bring chair)

cheap ntakiri (ihe nona ahia di ntakiri - things in the market are cheap)

cheque akwụkwọ ego (nye akwụkwọ ego mana ya deto ya - give cheque so that he records it)

chew ta to chew ịta (Ngozi na ta anụ - Ngozi chews meat)

chicken ọkụkọ chicken meat anụ ọkụkọ

chief chiri echichi (nna Uche chiri echichi - Uche’s father is a chief or is a titled man)

chieftaincy chịi ọzọ; chịri ọzọ; ịchịi ọzọ (Obi chịri ọzọ - Obi took a chieftancy title)

children ụmụ little children ụmụaka (ụmụaka gara aha – children went to the market)

Christian Kirista; ọnye uka (Adanna dika ọnye uka - Adanna is like a Christian)

Christmas Ekesmesi (Ekesmesi di eba - Christmas is here)

church ebe uka; ụlọ uka (ụlọ uka di eba - church is here)

citizen ọnye ala (Uche bu ọnye ala – Uche is a citizen)

cinema sinema (ya gara sinema – he went to the cinema)

circumcise bi ugwu; be ugwu to circumcise ibi ugwu; ibe ugwu

circumcised or circumcision bere ugwu; biri ugwu (nwa nwoke biri ugwu - boy circumcised or circumcision)

city obodo (obodo bu Owerri – city is Owerri)

civil war ogu ụlọ (ogu Nigeria na Biafra wụ ogu ụlọ - Nigeria and Biafra war was a civil war)

clan umu nwanee (umu nwanee Obieze - Obieze clan)

clean ocha (efere di ocha - plate is clean)

clever ma ihe; ema ihe (Chikodi ma ihe - Chikodi is clever)

climb nyu elu to climb ịri elu; inyu elu

clock oge; elekele (oge bukwa asaa – the time is seven)

close mechi; kpuchi to close ịmechi; ịkpuchi

cloth akwa; uwe (akwa mụ di unyi - my cloth is dirty)

coconut aki bekee (aki bekee di uto – coconut is sweet)

cocoyam ede (ede bukwa ri mụ - cocoyam is my food)

coke kooku (achọrọ mụ kooku - I want coke)

coco cola kooku (achọrọ mụ kooku - I want coco cola)

cold oyi (Uche di oyi - Uche is cold)

cold water mmịrị oyi (Nna chọrọ mmịrị oyi - father wants cold water)

college ụlọ akwụkwọ (Adapapa gawara ụlọ akwụkwọ - Adapapa went to college)

comb mbo to comb imbo (achorumụ imbo isi - I want to comb my head)

come bịa; bịaa to come ịbịa; ịbịaa (Mbachi bịa - Mbachi come)

come in bata; batawa (Nze batawa - Nze come in)

coming out putawa; putaga (Chief putawa - Chief coming out)

computer computa (computa mụ gbalaga osisu - my computer runs fast)

condom kọndọm (Ngozi na Obinna tinyere kọndọm - Ngozi and Obinna put on condom)

confirm kwe; to confirm ikwe (Ezeiga kwe na ego - Ezeiga confirm the money)

cook si; siri ihe; isi nri or isi ihe cooking siga (Galouka siga nri - Galouka is cooking food)

cook food siri ihe; siri ri; isi nri (biko siri mụ nri - please cook food for me)

copy dere; kopi to copy idere; ikopi (Ngozi na dere ihe John - Ngozi copy things from John)

count guo to count ịguo (iguo ri - to count the food)

county obodo (obodo anyi wụ Nigeria - our country is Nigeria)

court ụlọ ikpe (Obiako gawara ụlọ ikpe - Obiako went to court)

cousin nwanne; nwanna (Ebere dika nwanne - Ebere is like my cousin)

cover mechiri; mkputchi (aja mechiri ụzọ - sand cover the door)

crime ihe ojoo (Ezenu mere ihe ojoo - Ezenu committed a crime)

criminal ọnye ojoo; onye ojoo (Ezenu wụ ọnye ojoo - Ezenu is a criminal)

crisis nsogbu (ndi nsogbu – community or people of crisis)

crown okpu eze (Eze kpunye ya okpu eze - King put on the crown on him)

cry akwa to cry ibe akwa; ịkwa akwa (Uche no ibe akwa – Uche is crying)

culture omenaala (Dyo omenaala afo nu dimma - Dyo culture this year is okay)

cup iko (iko mụ egule - my cup is full)

cure gwọ to cure ịgwọ (biko gwọ mụ ọrịa - please cure my sickness)

curse abumonụ (nwanyi tinye abumonụ na gị - the woman put a curse on you)

custom omenaala; odibendi (omenaala anyi maramma - our custom is very good)

cut kube: gbubie; chapu (kube anu ntakiri - cut the meat small)

cutlass nma (nma gị dinko - your cutlass is sharp)

 

Top

 

 

 

D

dance ega egwu; ite egwu (Ngozi muru iga egwu - Ngozi learn to dance)

daughter nwanyị; agbọọbia first daughter ada (nwanyi gara aha – daughter or lady went to the market)

dead agala; anwula; ogala; onwula (Okoro anwula - Okoro is dead)

death onwu (onwu biaa na ura - death came as asleep)

debt ugwo (John jide ego Tom na ugwo - John holds Tom’s money as debt)

delay gbọ uge; gbọrọ uge to delay igbọ uge; igbọrọ uge

departure apu; opupu; opula (opupu wụ ebea - departure is here)

desire choro to desire ichoro what desired or thing desired ihe choro

destroy gbu; nmebi to destroy ịgbu; ịmebi (Ebere ịmebi ihe – Ebere destroyed something)

die onwu died anwuna (Taka anwuna - Taka has died)

difficult siri ike to be difficult osiri ike (ụle siri ike – the examination is difficult)

dig gwu to dig igwu (igwu ala - to dig ground or land)

dilemma amdumu; amadimụ (amadimụ ihe meganu - dilemma on what is happening)

direct zi; gosi (gosi ya ụlọ - direct her to the house) (zi ya ụzọ - direct him the way)

dirty ụnyi; iru ụnyi (uwe mụ di unyi - cloth is dirty)

disappear pọ to disappear pọla; apọla (nna pọla – father disappears or gone out)

discuss koria to discuss or discussed koriari (ya koriari mụ - he discussed with me)

disease ọrịa; nrịa (ọrịa mụ bido nyahụ - my sickness or disease began yesterday)

dish efere (wete efere - bring dish or plate)

disturbance nkwhara (nkwhara na mehariga - disturbance is happening)

distribute ke distribute thing ke ihe distribution of thing ike ihe

division divsọn (ebe hu bụ divsọn anyi - that place is our division)

do me to do ime (ime ihe - to do something)

doing mega (Bon mega ịcho ego - Bon is doing a business)

doctor dokito; dibia; dibe; dibia bekee traditional or native doctor dibe; dibia

door ụzọ (mehe ụzọ - open door)

drama ejije (ejije nke ahụ dị mma - that drama is okay)

draw se (se ihe - draw something)

dream nro (nro nke ahụ di njoo - that dream is bad)

dress uwe (uwe mụ di unyi - my dress is dirty)

drink ọnunụ; ihe ọnunụ (achọrọ mụ ihe ọnunụ - I want something to drink)

drive nya (biko nya ụgbọ ọfuma - please drive the car well)

drug ọgwụ (ọgwụ nke ahụ di ike - that drug is strong)

drug ịgbo (Obi shege ịgbo - Obi is smoking drug)

 

Top

 

 

 

E

each otu otu; ma otu ma otu; ofu ofu; ma ofu ma ofu (nye otu otu - give each)

ear nti (nti mụ di ibu - my ear is big)

early na oge; boo ụzọ (Dike bịa na oge - Dike came early)

earrings ọla nti (Ngozi gba ọla nti - Ngozi wears earrings)

eat iri; rie to eat iri ri; iri nri (Uche rie ri - Uche eat food)

education ịmuta ihe (ịmuta ihe di mma - education is good)

egg akwa (akwa nke hụ akowala - that egg is broken)

election nhoputa; ịzọ ọkwa

end agwula; ogwula; ogwugwu (ri agwula – food is finish or end)

English bekee (also for English or white person)

enjoy ibndu (Chikwa na ibi ndu - Chikwa is enjoying)

enjoyment iri ndu; ibi ndu (ibi ndu Luya di njọọ - enjoyment of Luya is bad)

evening anyasị (rie nri anyasị - eat evening meal or food)

everything ihe niile (ihe niile adirọ mma - everything not good)

every time ngbe niile (ngbe niile gị ga ahia - every time you go to the market)

examination ule examination paper ule akwụkwọ (ule siri ike – the examination is difficult)

excuse chere; cheretụ; biko (chere kamụ kwu - excuse me to talk)

excuse me cheretụ mụ; biko chere mụ (cheretụ mụ ka anyi gawa - excuse me let us be going)

explain kọwe; kọwa to explain ịkọwe; ịkọwa (kọwe ihe gị na kwu - explain what you talked)

 

Top

 

 

 

F

face ihu (ihu gị di mma - your face is good)

fail ida (John ida ule akwụkwọ - John failed his examination papers)

family ezinụlọ (ezinụlọ anyi wụ Obi nọna ebe Umuna - our family is Obi in Umuna village)

farm oru ịgbo; ubi to farm iru oru ịgbo (gawara oru ịgbo - went to the farm)

farming iku oru; iku ubi (Okoro na iku oru – Okoro and farming)

fast osisu (bịaa osisu - come fast)

fat ibu (Japuna di ibu - Japuna is fat)

father nna; papa (nna anyi gawara ahia - our father went to the market)

fear ujo (maka ndi oshi ujo na tu mụ - because of thief I am fear)

fetch bute; kute; wete (bute nri - fetch the food)

fetch water kute mmiri (Nne chọrọ mmiri, kute mmiri - mother wants water, fetch water)

fever ahu oku (ahu oku di mụ - I have a fever)

fight ogu (ogu mụ na Uche - my fight with Uche)

find chọta to find ịchọta (chọta ego - find the money)

fine ọ dị mma (kedụ? ọ dị mma! - how are you? fine! or I am fine!)

finish ogwula; agwula (ri anyi agwula - our food is finish)

fire oku (wete nku ka tinye oku - bring the firewood to put the fire)

firewood nku (bute nku ka tinye oku - bring the firewood to put the fire)

fix mezie (biko mezie ụgbọ osiso - please fix the car quick)

flu iba (biko gawa maka iba gị - please go because of your flu)

food ri; nri to eat food iri nri; iri ri (iri ri uda di mma - to eat food now is good)

foreign ebeọdọ (ihe si ebeọdọ - foreign thing)

foreigner ọnye mba; onye mba; onye obia; ọnye obia (ọnye obia bịara taa- foreign or visitor came today)

forest ohia (nna nọna ohia - father is in the forest)

forget chefuo to forget ichefuo (gị ichefuo ego - you forget the money)

forgive gbaghara to forgive ịgbaghara (ịgbaghara Ngozi - to forgive Ngozi)

fracture mgbaji; gbaji to fracture igbaji (igbaji olu gị - to fracture your neck)

friend enyi (enyi gị wụ Innonaka - your friend is Innonaka)

frighten ujo (maka ya ujo na tu mụ - because of her, I am frighten)

from site (site taa gawa ino na nke gị - from today go on you are on your own)

full egule (ri egule mụ - the food full me)

 

Top

 

 

G

get wete; weta (weta oche - get a chair)

girl nwa agbọọ; agbọọbia (Adaeze dika nwa agbọọ uda - Adaeze is like a girl now)

give nye to give inye (nye mụ mmịrị - give me water)

glue gulu (gulu osisi - glue the wood)

go ga; gawa; je; jewe to go ije; ijewe; ịga; ịgawa (biko ga – please go)

going on meganu (gịnị bụ ihe meganu - what is the thing going on)

go well gazie; gazie ọfuma (Gloria gazie ọfuma - Gloria go well)

goat ewọ goat meat anụ ewọ (wete anụ ewọ - bring goat meat)

God Chi; Chineke; Chukwu (ekpere nke Chineke - pray to God)

God’s blessing ngọzi Chineke; ngọzi Chukwu (na ngọzi Chineke – with God’s blessing)

God’s grace amara Chineke; amara Chukwu (na amara Chineke – with God’s grace)

God’s mercy ebere Chineke; ebere Chukwu (ekpere na ebere Chineke – pray for God’s mercy)

gold edọ; ọla edọ (Ngozi tinye ọla edọ - Ngozi put gold)

gone apu; opupu; opọla (nna apu uda - father gone now)

good ọfuma; mma; odi mma very good maramma (Uche mere ọfuma – Uche did good)

good health ahụike (ahụike di Nduka - Nduka is in good health)

goodness ihe ọma (mụ ihe ọma – my goodness)

good thing ihe ọma (ihe ọma diri gị - good thing be with you)

got gi; nye; nyere (nmụ nye ụgbọ - I got a car)

grandfather nnanna (nnanna bịara taa - grandfather came today)

grandmother nnenne (nnenne nọna ahia - grandmother is in the market)

grass achara; ahiha (achara mechiri ụlọ - grass cover the house)

greet kele; ekele; kene; ekene (kele nna anyi - greet our father)

ground ala (ụgbọ na agba na ala - car runs on the ground)

grown otole (otole nwoke - grown a man)

gun egbe (gbalaga nwoke gi egbe - run away the man got a gun)

gut afo (afo ya di ibu - his gut is big)

 

Top

 

 

H

habit omume (omume ya di njoo – his or her habit is bad)

hail oku nmọọ (mmadụ agala na oku nmọọ - someone or a person has gone to hail)

happy obi dimuụto (nne di obi dimuụto – mother is happy)

happen ọ mere; mega happening mehariga (kedụ ngbe ọ mere – when did it happen)

have were to have iwere; inwe (were ri – have food)

have mercy on me mere mụ ebere

heart obi (obi mgbafu mụ - I nearly had heart attack)

heart attack obi mgbafu (ekwele obi mgbafu gị - don’t have heart attack)

help inye aka (biko inye aka – please help)

herbs ahihia ọgụ (ojo g mụ, wete ahihia ọgụ - I am not well, bring herbs)

here ebea; ebe (Ada bịaa ebea – Ada come here)

here it is le ya (le ya bụ ego – here it is the money)

hero dike (Junko wụ dike – Junko is hero)

her ya (nke ya no ebea – her own is here)

hers ya (nke ya no ebea – hers is here)

hide zoro; ozuzo (Ngozi zoro ego – Ngozi hide the money)

high elu (ụgbọ elu – an airplane or motor that fly high)

hill ugwu (ụgbọ riịga ugwu – motor is climbing the hill)

him ya (nye ya ri – give him food)

his ya (nke ya – his own)

hold jido; jide (jido ego – hold the money)

home ụlọ (Nnaka alala ụlọ - Nnaka has gone home)

hospital ụlọ ọgwụ (Tina jere ụlọ ọgwụ – Tina went the hospital)

hot ọkụ (mmịrị ọkụ - hot water or tea)

house ụlọ (Ebere alala ụlọ - Ebere has gone to the house)

household ezinụlọ (ezinụlọ Uche – Uche’s household)

how kedụ; ọ bụ; ele; otuole (kedụ maka nnanna – how is grandfather)

how close ọ dị nso (ụlọ dị nso – house is close)

how far ọ tere anya (ụlọ etere anya – house is not far)

how many ọ bụ ole (ọ bụ ole? ọ bụ ise – how many? there are five)

how much ọ bụ ego ole (ọ bụ ego ole? ọ bụ ego asaa – how much? it is x7)

how near ọ tere anya (ọ tere anya? ọ tere du anya – how near? it is near)

hunger agụụ (agụụ egbu mụ - hunger has killed me)

hunt ichu; icho (ichu anu – hunt for meat)

hurry ọsisọ (bịaa ọsisọ - come in a hurry)

hurt emeru; egbugbu (emeru mụ ahu – I hurt myself)

husband di (di mụ pọla – my husband has gone out)

 

Top

 

 

 

I

I mụ; nmụ; nmụwa (mụ na Joe gara – I and Joe went)

I will aga mụ (aga mụ aga - I will go)

I am ọ bụ mụ; abụ mụ; anomụ (ọ bụ mụ bụ okpara – I am the first son)

idea uche (uche mụ di mma – my idea is good)

ill ọrịa; egike; ahu ọjọọ (ọrịa mụ ditụ mma – my ill is getting better)

ill health ọrịarịa; nrịarịa (ọrịarịa mụ ditụ mma – my ill health is getting better)

imitation nnomi (nnomi di mma – the imitation is good)

in na; nọ; nọna (ego nọna igbe – the money is in the box)

inlaw ọgọ man inlaw ọgọ nwoke woman inlaw ọgọ nwanyi our inlaw ọgọ anyi

inside ime (ego nọna ime – the money is inside)

interview ijụ ajụjụ (Joseph ma  iju ajuju – Joseph like to interview)

is di; bụ; dina; na; wụ; wụka (ite di eba – the pot is here)

is here di eba (ego di eba – money is here)

is in nọna (ego nọna ụlọ - money is in the house)

is like dika (ụgbọ ya dika  ụgbọ elu – his motor is like airplane)

is that you ọ bụ gi (ọ bụ gi di iha – is that you am seeing)

it is me ọ bụ mụ; abụ mụ (ọ bụ mụ di eba – it is me here)

i think eche mụ; echere mụ (eche mụ na pọla – I think that you gone)

it is ọ bụ (ọ bụ gị were ego – it is you that took the money)

it’s all right ọ dị mma (ọ dị mma bịaa azu – it’s all right come back)

I want to achorumụ (achorumụ iri ri – I want to eat food)

 

Top

 

 

J

jewelry ọla (Nneka yi ọla - Nneka wears jewelry)

job orụ (Obi tuge orụ - Obi is looking for a job)

join soro (Peter soro mụ - Peter join/follow me)

journey ịje (nna gara ịje – father went on a journey)

jug iko (nyem iko – bring jug)

jungle ọhia; ohia; ọfịa; ofịa  middle of the jungle ime ọhia; ime ohia or ime ọfịa; ofịa (ahia nọna ọhia – the market is in jungle)

 

Top

 

 

 

 

K

kill gbu; gburu; igbu (gbu anu ọhia – kill bush animal or meat)

king eze; igwe (eze obodo – king of the town)

kingdom obi eze (obi eze town – kingdom of a town)

kiss isuonu; isusu onu (agbobia isuonu – lady’s kiss)

kitchen ebe ano esi ri (nne no ebe ano esi ri – mother is in the kitchen)

knife mma (wete mma – bring a knife)

knock kụọ aka (mmadụ na kụọ aka - a person is knocking)

knock at the door kụọ aka na ụzọ (mmadụ na kụọ aka na ụzọ - a person is knocking at the door)

know mata; imata to know imata (Ada mata ihe – Ada knows something)

knowledge ima ihe (ogu akwụkwọ bu ima ihe – to read is knowledge)

kolanut oji (wete oji – bring kolanut)

 

Top

 

 

L

lady agbobia (lekwe agbobia – look at the lady)

land ala (ala ga di ma – the land will be good)

language asusu (Igbo bu asusu – Igbo is a language)

laugh amụ (Ebere na amụ amụ - Ebere is laughing)

law iwu (ngbaji iwu – broke the law)

learn muru; muta ihe (Chichi muru isi ri – Chichi learn cooking)

leave hapụ; rapụ (hapụ ihe aka – leave something alone)

left hand aka ikpa (ụgbọ di aka ikpa – the motor is a left hand)

lie asii (akụkọ bu asii – the story is a lie)

like ahuru nanya (ahurn gị nanya – I like you)

little ntakịrị (nri di ntakịrị - the food is little)

live bi; ibi (ele ebe ibi – where do you live)

load ịbu (ịbu di aru – the load is heavy)

lock gbachi; ngbachi (gbachi ụzọ - lock the door)

long ogologo (osisi di ogologo – the tree is long)

look le; ile; ne; ine (le mụ anyi – look at me)

looking lege; tuge; etu (ha lege anya - they are looking at you)

loud nkpọtu (egwu di nkpọtu – the music is loud)

love ihu nanya (ihu nanya Ada na John – love of Ada and John)

lunch ri ehihie (nye ya ri ehihie – give him lunch)

 

Top

 

 

 

M

make me; ime to make something ime ihe

man nwoke (nwoke na nwanyi – a man and a woman)

man inlaw ọgọ nwoke (ọgọ mụ nwoke di mma – my man inlaw is good)

manager onye isi; ọnye ịsị (Ekwe bu onye isi ebea – Ekwe is the manager here)

mango mangoro (mangoro di uto – the mango is sweet)

many ndi ririnne (ndi ririnne ndi mmadu di ebea – many people are here)

market ahia (ndi ririnne ndi mmadu di na ahia – many people are in the market)

marriage ịlu (ịlu Ada siri ike – marriage Ada was difficult)

master (young man) nwaokoro; nwaokorobia; mazi

mattress agada (biko wete agada – please bring the mattress)

mature oboole (oboole na nwaokorobia – mature to a young man)

me mụ; nmụ; nmụwa (mụ na ya gara ahia – me and her went to the market)

meal ri (ri dim ma – the meal is good)

meaning ihe owụ (ihe owụ bu – the meaning would be)

meat anu; ntanta (re anu – eat meat)

medicine ọgu (wete ọgu – bring medicine)

meet izu; izuko; ngbako (ya na anyi ga izu – she and us will meet)

meeting nzuko; ngbako (ya na anyi ga ga iwe ngbako – he and us will have a meeting)

mend mekwa; i dozi; imekwa (biko mekwa ụzọ - please mend the door)

mercy ebere (biko mere mụ ebere – please have mercy on me)

message ozi (Ngozi digara mụ ozi – Ngozi sent me on a message)

middle etiti; ekiti (Doze nọna etiti – Doze is in the middle)

midnight ime abali (anyi nọga ime abali – we stayed till midnight)

mind uche (na uche mụ - according to my mind)

mine kem; kemụ; kemụwa (ola bu kem – the jewelry is mine)

mirror nnyo; nnyo anya; ugegbe (le ihu gị na nnyo – look at your face in the mirror)

miss nwaagbọghọ; nwaagbọbia (le kwa ntakiri nwaagbọghọ - look at a little miss)

money ego (ego di na akpa – money is in the pocket)

moon onwa new moon onwa ọhụrụ (le kwa onwa ukwu – look at a full moon)

morning ụtụtụ (ụtụtụ mmara mma – the morning is very good)

mother nne; mama (nne mụ - my mother)

move gawa (bido gawa – start to move/go)

mr (mister) mazi; maazị (mazi apọla – mr/he is gone out)

mrs oriakụ; odoziakụ (Ugwa oriakụ apọla – Ugwa’s wife/mrs has gone out)

much ole; nụgụrụ (ọ bụ ole – how much)

murder egbu; egbru; igbu; igbu mmadu or madu (onye ka egbru – the person that murder)

murdered onye egbruegbu (onye ka egbruegbu – person that is murdered)

music egwu; nkwa; uri; uda (egwu uto – the music is sweet)

my mụ; kemụ; kemụwa (ụgbọ mụ no na ụzọ - my car is on the road)

my boyfriend enyi mụ nwoke (enyi mụ nwoke bu Obi – my boyfriend is Obi)

my friend enyi mụ (enyi mụ bu Ada – my friend is Ada)

my girlfriend enyi mụ nwanyi (enyi mụ nwanyi bu Reakụ – my girlfriend is Reakụ)

my greeting ekele mụ (ekele mụ nna – my greetings father)

my neighbour onye agbataobi mụ (onye agbataobi mụ wụ ndi Okoro my neighbor is Okoro family)

 

Top

 

 

N

nail mbo aka (mbo aka ya di ogologo – her nail is long)

name aha (aha mụ bu Paul – my name is Paul)

nasty ajo; ihe ojoo (ajo nwanyi – nasty woman)

native doctor dibe; dibia (ahụrụ mụ dibe – I saw a native doctor)

near nso (ebemụ di nso – my place is near)

neat ocha (Uche di ocha – Uche is neat)

neck olu; onu (gịnị mere olu gị - what happened to your neck)

necklace ihe ana gba nolu (ihe ana gba nolu mụ di mma – my necklace is fine)

need cho; ịcho (a cho mụ ri – I need food)

neighbour ọnye agbataobi (ọnye agbataobi mụ di mma gara ọnye nbụ - my neighbour is good than the previous one)

new ọhụrụ; ihe ọhụrụ (ụgbọ mụ di ọhụrụ - my car is new)

nice mma (ụgbọ mụ dim ma – my car is nice)

night abalị (ọbụ abalị - it is night)

no mba (mba acho dmụ - no I don’t want)

noise nkpotụ; nkpatụ (emekwala nkpotụ - don’t make noise)

noisy ụzụ (ụgbọ di ụzụ - the motor is noisy)

noon ehihie (uda bu ehihie – now is noon)

not good adirọ mma (ri adirọ mma – food is not good)

now uda; ugba; ugbua (uda bu ehihie – now is noon)

number onuogụ; nomba (onuogụ bu isa – the number is five)

nut aki (aki di uto – the nut is sweet)

 

Top

 

 

O

offend kpasu iwe to offend ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John offends me)

oh dear ewoo (nne anwu, ewoo ịsị ngịnị, nne anwu – mother is dead, oh dear, what did you say, mother is dead)

oh God chimoo; cheimoo (chimoo, nne anwu – oh God mother is dead)

oh no ewoo (ewoo nne anwu – oh no mother is dead)

oil mmanụ (ndi ofe mmanụ - people that eat oil soup)

okay ọ dị mma; dị mma (ọ dị mma, a dị mma – okay, I am okay)

okra okro (ofe okro – okra soup)

old agadi; ochie; oshe (nna di agadi – father is old)

on na (ego no na oche – money is on the chair)

onion yabasi (yabasi a no dị no ofe – onion is not in the soup)

open mehe; meha; megha (mehe igbe – open the box

openly spoken hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi openly spoken)

or ma; ma ọ bụ; mokwnu (Obi ma Ada ka eme ya – Obi or Ada will do it)

other ọzọ; ndi ọzọ (Ada ma ndi ọzọ ka eme ya – Ada or others will do it)

our anyi; anyị (uche anyi di mma – our mind is good)

our inlaw ọgọ anyi (ndi ọgọ anyi bu ndi ofe mmanụ - our inlaw is people that eat oil soup)

out opupu; pọla; prapu (dede prapu – uncle has gone out)

owe ụgwọ (Peter gị mụ ọgwọ - Peter owes me)

own nke (ọgbụ bu nke mụ - the motor is my own)

owner of the house onye nwe ụlọ (Opara bụ onye nwe ụlọ - Opara is the owner of the house)

oxygen ikuku (biko nye mụ ikuku – please give me oxygen)

 

Top

 

 

P

pain mgbu; o huhu (obi mụ na a hu mụ o huhu – my chest is in pain)

pair mkpi; di abua (agbalu ukwu di abua – the shoe is in pair)

palace obi-eze (nka bu obi-eze – this is the palace)

palm wine mmanya ngwọ (bute mmanya ngwọ - bring the palm wine)

paper akwụkwọ (nye mụ akwụkwọ - give me paper)

part nkabi; agba; nkewa (nye mụ nkabi ego – give me part of the money)

pay kwuo; kwuo ugwo (biko kwuo mụ ugwo – please pay me what you owe)

peace udo (udo diri gị - peace be with you)

people ndi mmadụ (ndi mmadu na ati nkputụ - people are shouting)

person onye; ọnye; mmadụ (onye mba - foreign person)

pepper ose (ose di na ofe – pepper is in the soup)

perhaps ikekwe; ike kwa (nna apọla ikekwe ọ no na eze-obi – father has gone out perhaps he is at the palace)

period oge; mgbe (nne na egbu oge – mother is killing time)

phone uda; mgbrịgba (Obi di na uda – Obi is on the phone)

picture foto; enyo (foto gị amka – your picture is very good)

pig ezi pig meat anụ ezi (gị dika ezi – you look like pig)

place ebaa (dede no ebaa ano agu nmaya – uncle is at a place where they are drinking)

plantain ọgede; ọgede ojoko (biko wete ọgede – please bring the plantain)

plate efere (efere ruru ụnyi – the plate is dirty)

play egwu; ịgwu egwu (nwata na egwu egwu – the child is playing)

please biko (biko biko jewe/jewa/lawa – please please go)

please please biko biko

pocket akpa (ego di na akpa – money is in the pocket)

power ike (Uche digwa ike – Uche has power)

police kotima; uwe ojii (le ndi kotima – look at the police)

praise otito (otito diri Chineke – praise to God)

pray ekpere (ekpere diri Chineke – pray to God)

pregnant ime (Nneka di ime – Nneka is pregnant)

prepare kwado; nkwado; gkwara (nne kwado ahia – mother prepare for market)

preserve chebe; chere (chebe mmaya – preserve the drink)

president ọnye ịsị obodo (Okoro na acho ịbu ọnye ịsị obodo – Okoro wants to be the country’s president)

press ide (ide edgbole gị - the press has finished you)

price onu (onu ji di mma – the price of yam is good)

prince nwa eze; nwoke eze (Onychi bu nwoke eze – Onychi is a prince)

princess ada eze; nwa eze (Kelechi bu ada eze – Kelechi is a princess)

prison nga; nkporo (Bonny ag la nga - Bonny has to prison)

problem nsogbu (ụmụ-aka nu na nsogbu – these children and problem)

profession aka oru (Adaeze kwere aka oru – Adaeze has a profession)

profit uru (ịcho ego wete mụ uru – business brought profit for me)

progress ịga niru (anyi choro ịga niru – we want progress)

promise kwe nkwa; ịkwe nkwa (agmụ nye ego – I will give the money)

proof agosi; ihe ga agosi (nne mụ ga agosi mgbe amuru mụ - my mother will proof when I was born)

protect ichedo; chedoro (onye nkuzi no ichedo ụmụ-aka – the teacher will protect the children)

proverb ilu (ilu siri – the proverb says)

pumpkin ụgụ (achormụ ịri ụgụ - I want to eat pumpkin)

put tinye; kpunye (tinye ego na akpa – put the money in the pocket)

 

Top

 

 

 

Q

qualify itọọzụ (Peter itọọzụ na ọnye na agbko ego – Peter qualify as an accountant)

quarrel ise okwu (nne Ada dika onye ise okwu – Ada’s mother is a person who likes quarrel)

queen eze nwanyi; lọlọ; lolo (eze nwanyi apọla – the queen has gone out)

question ajụjụ; jụ ajụjụ to question ịjụ ajụjụ (ajụjụ nka bu ngini – what type of question is this)

quick osiso (dada me osiso – aunty do quick)

 

Top

 

 

 

R

rain mmịrị odudo; mmịrị na edo; mmịrị na ezo (mmiri odudo – it is raining or water is falling)

rainy season udu mmịrị (udu mmịrị no – it is rainy season)

raise weli; welite; wele; kule to raise iweli; ikuli (Obina kule – Obina raise or get up)

raw ndụ; ihe ana esdiesi (anu di ndụ - the meat is raw)

razor reza (gi reza kpụcha – use razor to shave)

read gụ to read ịgụ (gụ akwụkwọ - read book)

reason ihe ogrime (kwamụ ihe ogrime – tell me the reason)

receive nata; nabuta; nabata to receive ịnata; ịnabuta; ịnabata (nata ego – receive money)

record nkwa; deto (deto ya – record/write it)

reduce weto (weto ego – reduce money)

refuse jụ to refuse ịjụ (jụ ịweto ego – refuse to reduce money)

relative nwa nnemụ (nwa nnemụ no ebaa – relative is here)

religion nsọ (nsọ kamụ bu kiristian – my religion is christain)

remember cheta to remember icheta (cheta aha mụ - remember my name)

repeat meya ozọ (meya ozọ aha mụ - repeat my name)

rest zuru ike (biko zuru ike – please rest)

return lọta; nlọghachi to return ịlọta (biko lọta ego – please return the money)

rice osikapa; rosi; urosi (Peter eri osikapa – Peter eats rice)

rich ogaranye; gi ego (Uhura di ogaranye – Uhura is rich)

right mma; ihe di mma everything is right

right hand aka ri (ụgbọ di aka ri – motor is right hand)

ring kpo (biko kpo mụ - please ring me)

river mmịrị (ụgbọ mmịrị no na mmịrị - boat is on the river)

road ụzọ (ụzọ mechi emechi – road closed)

roast ihụ; ihụ noku (ọkụkọ ihụ – chicken roast)

robbery oshi; ohi (ndi nwoke ahu bu ndi oshi – those men carrying out robbery)

rock nkume; okwute (ihe ahu bu nkume – that thing is a rock)

rocket ọgbụ-na-igwe (ọgbụ-na-igwe di na eli-igwe – rocket is in the sky)

room ime ụlọ (nna di na ime ụlọ - father is in the room)

rope eriri (wete eriri – bring rope)

rubber roba; nchicha (egi roba em ihe – roba is used for many things)

rubbish mekasa (ime ụlọ di mekasa – room is rubbish or messy)

rude nkpari; aso anya (Josephine di nkpari – Josephine is rude)

rule iwu (anyi were iwu – we have rule)

run gba ọsọ; gbalaga to run ịgba ọsọ; ịgbalaga (Bona na gba ọsọ - Bona will run)

rust ita nchara; tara agari; turu agari (ihe tara agari – something that is rusted or rust)

 

Top

 

 

 

S

sack akpa (tinye ji na akpa – put the yam in a sack)

sad nwute; nnwuta (adimụ nwute na nnanna anwu – I am sad grandfather is dead)

safety kpasara anya; adigi egwu (kpasara anya wụ ukwu anyi – safety is our priority)

said kwuru; ikwuru (Dike kwuru John gara ije obodo ozo – Dike said John travel to another country)

salary ụgwọ-ọnwa (ụgwọ-ọnwa mụ di ntakiri – my salary is small)

salt nnu (nnu anodi na ri – salt is not in the food)

salty nnu nnu; odi nnu nnu (ri di nnu nnu – food is salty)

same otuodi (ihe di otuodi – something that is the same)

sand aja (aja aja di ri – food is full of sand)

school ụlọ akwụkwọ (ụmụ-aka gawara ụlọ akwụkwọ - children went to school)

scissors nkpa; ncha (wete nkpa – bring scissors)

sea osịmịrị (ụgbọ mmịrị no na osịmịrị - ship is on the sea) 

seat oche; duro oche; duro ala (duro oche – seat on a chair)

secret ezero ezo; nzuzo (dewe ego ebe ịga ezo ya – keep the money in a place that is secret)

see hụ; le to see ịhụ; le anya (le ịhụ dede – look to see uncle)

seek chọ; chọrọ; ịchọ (ịchọ ego – seek money)

select horo; ihoro selection nhoro; nhoputa (anyi horo Ngozi - we select Ngozi)

sell re; ire; ile to sell something ire ihe (achormụ ire ụgbọ - I want to sell the car)

selling rege (rege ụgbọ mụ - selling my car)

send wega; sipu; wegara (biko wega ego – please send the money)

share ike; keya (ike ihe – share something)

sharp dinkọ (bịaa dinkọ - come sharp)

shave kpụcha; ikpụcha; gwusa (kpụcha ngbe ị na bịaa – shave when you are coming)

shop shọọpụ (Tombo gawara shọọpụ - Tombo gone to the shop)

shout otiti; nti nkpu (ndi mmadu na eti otiti – people are shouting)

show gosi to show igosi (Caroline biko gosi mụ foto – Caroline please show me the picture)

sick ọrịa; nrịa (Uche di ihu na anya ọrịa – Uche is love sick)

sickness ọrịarịa; nrịarịa (nnenne no na ọrịarịa – grandmother has sickness)

sister nwanne nwanyị (nwanne nwanyị apọla – sister gone out)

sit nọrụ ọdụ; nọdụ ọdụ sitting or to sit ịnọrụ ọdụ; ịnọdụ ọdụ

skill nka; aka oru (Dona inwe aka oru – Dona have skill)

skin ahụ (ahụ nyaka di njọọ – the skin of the child is bad)

sky eli-igwe (ụgbọ elu no na eli-igwe – aeroplane is in the sky)

sleep ura (nna no na ura – father gone to sleep)

slow nwanyo (ụgbọ na agba nwanyo – motor is running slow)

small ntakiri (ri di ntakiri – food is small)

smell ụsị (azu na ụsị - fish smells)

smile amu (Iweha na amu amu – Iweha is smiling)

soap ncha (wete ncha – bring soap)

soil aja; ala aja (igwu aja – dig soil)

soldier soja; ọnye ogu (Kwuna wukwa soja – Kwuna is a soja)

someone otu ọnye; otu onye (achora mụ otu ọnye – I want someone)

something ihe (ihe di ebaa – something is here)

son nwoke; nwa nwoke first son ọkpara; ọkpala (nwoke bịaa – son come)

song ukwe; uri (ndi ukwe – song people)

sorry ndo (asị ịbu ọrịarịa, ndo – I heard you have sickness, sorry)

so that mana (bịaa mana ugwo ego gị - come so that money you owe is discussed or settled)

sound uri; uda; nkpotụ (uri di uto – the sound is sweet)

soup ofe (ofe di uto – the soup is sweet)

sovereign eze (eze obodo – sovereign of community)

sow iku (ndi iku ihe – people who sow things)

sowing iku ihe (iku ihe oka – sowing maize or corn)

space ohere (nye mụ ohere – give me space)

spare ọzọ (ha nyere anyi ọzọ - they gave us spare)

speak kwu (Ebere kwu okwu - Ebere speaks or spoke something)

speaking kwuru; kwuge (Obi kwuru - Obi is speaking)

speak openly hoo ha (Ngozi kwuru hoo ha - Ngozi speaks openly or Ngozi spoke openly)

speech okwu (biko cheru ka okwu – please waite for speech)

speed osiso (nya ụgbọ osiso – drive the motor at a speed)

spoon ngaji (nye mụ ri na ngaji – give me food and spoon)

stab mara (mmadu mara mụ mma – somebody stab me with knife)

stand fufere; fufere otọ; ikwudo (fufere ebea ngbe egburu gị - stand there until you are killed)

start bido; malite to start ibido; ịmalite (biko bido gawa – please start going)

stay noro; nodi (noro ebea ngbe egburu gị - stay there until you are killed)

stomach afo (afo ukwu – big stomach)

stop kwụsị to stop ịkwụsị (kwụsị ebeahu – stop there)

story akụkọ (onye akụkọ - a story teller)

stove ekwu igwe (ịgị ekwu igwe esieri – you are using stove to cook food)

street ụzọ (ụzọ anodi – there is no street ahead)

strength ike (nna egdi ike – father has no strength)

stress nsobu (nsobu mụ - I am stress out)

strong ike (Alloy di ike – Alloy is strong)

sun anwu (anwu dika okariri akari – the sun is like it is too much)

supermarket ahia ukwu (gara mụ ahia ukwu – I went to the supermarket)

sure kpasara anya (gị gawa kpasara anya – when you are going be sure)

surname aha nna gị; aha nnanna gị (nye mụ aha nnanna gị - give me your surname)

sweep za to sweep ịza (za ime ụlọ – sweep the room)

sweet uto (mangoro di uto – mango is sweet)

sweet potato ndụkụ (agmụ eri ndụkụ - I will eat sweet potato)

syringe ndudu (gba ya ndudu – inject him with syringe)

 

Top

 

 

 

T

take nara; were; kụrụ to take inara; iwere; ikụrụ (were ego na ụlọ ego – take money from the bank)

take away boopụ; brupowa; burugawa take it away burupo; burupuwanu

talk kwu ụka to talk ịkwu ụka (nne kwu ụka – mother talk)

tall ogologo (ụlọ gị di ogologo – your house is tall)

tasty di uto; ọ di mma (ri di uto – food is tasty)

tea tii; mmịrị oku (wete tii – bring tea)

teach kuze; kuzi to teach ikuzi (kuze mụ - teach me)

teacher onye nkuzi (onye nkuzi kuze mụ - teacher teach me)

telephone mgriga (koro mụ mgriga – telephone me)

tell gwa; ịgwa to tell ịgwa (gwa mụ ihe – tell me something)

thank kele; ekele (Chikaodi kele gị - Chikaodi thank you)

thank you imela (imela na ihe ịmere – thank you for something you did)

that nkehụ; nke ahụ (gawa ibe ahu – go that way)

theft oshi; ohi (onye oshi – a theft)

there ebe ahu (bịaa ebe ahu – come there)

therefore yaka (maka ego yaka ịgda eri ri – because of money therefore you won’t eat)

these ndiaa; ndị a (ndiaa bu ndi agadi abala – these old people have come)

they ha (ha di agadi – they are old)

thief onye ori; onye oshi (ya bu onye oshi – he is a thief)

thing; things ihe (ihe no ebea – things are here)

think chebe; che echiche to think ichebe; iche echiche

this nka; nke a (nka bu nwamụ - this is my child)

those ndiahụ; ndị eri (ndiahụ mere ihe ahu agala – those who did that thing have gone)

throat akpiri  (Emma kwere akpiri ogologo – Emma has a long throat)

time oge (Uche na egbu oge – Uche is killing time)

today taa (taa bu onwa ọhụrụ - today is a new moon)

tomorrow echi (echi wụ ọnwa asaa – tomorrow is the month of July)

tongue ire (na ekwu ụka ịga tabiri ire – carry on talking you soon bite your tongue)

top elu (nnụnụ na efe na elu – bird that fly on top)

too bad ọ dị njo (oshi  ọ dị njo – theft is too bad)

too cold ọ dị oyi (ihu ahu mmịrị oyi ọ dị oyi – having a bath with cold water may be too cold)

too hot ọ dị oku (ihu ahu mmịrị oku ọ dị oku – having a bath with hot water may be too hot)

too little ọ dị ntakiri (ri mụ ọ dị ntakiri – my food is too little)

too much ọ dị nụgụrụ; ọ karịrị akarị (ri mụ ọ dị nụgụrụ – my food is too much)

too small ọ dị ntakiri (ri mụ ọ dị ntakiri – my food is too small)

town ebe obodo ntakiri: ime obodo (Okoro no na ime obodo – Okoro is in town)

town ebe (once ebe is mentioned, the town’s name should follow, like: ebe Uluka, ebe Kaka, ebe Ireaya)

traditional ruler eze; igwe; nze; chief (Dike wụ eze ndi Ikeato – Dike is the traditional ruler of Ikeato)

tree osisi (osisi dara no ụzọ - the tree fall on the road)

trouble nsogbu (Okongwo bu nsogbu – Okongwo bu nsogbu)

truth esi okwu (kwu esi okwu – talk the truth)

twin children ụmụ ejima; ejima (Jona muru ụmụ ejima – Jona gave birth to twin children)

 

Top

 

 

U

ugly njo (Okereke di njo – Okereke is ugly)

underground ime ala (ịno emnu na ime ala – what are you doing underground)

understand nghọta (ihe nghọta - something to understand)

up elu (ụgbọ elu kwogara mụ London – aeroplane took me to London)

upset kpasu iwe to upset ịkpasu iwe (John kpasu mụ iwe – John upset me)

us anyi (wete anyi ri - bring food for us)

useful bara uru; ihe bara uru (ozi ịkwara anyi bara uru – information you gave is useful

u-turn tuhara (tuhara ebe ị na aga - about-turn from the place you're going)

 

Top

 

 

 

V

vary igbanwe (akụkọ gị igbanwe – your story vary)

vegetables akwụkwọ ri (akwụkwọ ri anodụ no ofe – there is no vegetables in the soup)

vehicle ụgbọ (ụgbọ gị siri ike – your vehicle is strong)

very dị (afo gị dị ukwu – your stomach is very big)

victory mmeri (Ada mmeri – Ada won or has the victory)

viewpoint ucheobi (ucheobi mụ wụ mmeri – my viewpoint is victory)

village ebe obodo ntakiri; ịbe obodo ntakiri (Obi gawara ebe ha obodo ntakiri – Obi went to their village)

village ebe (once ebe is mentioned, the village’s name should follow, like: ebe Uluka, ebe Kaka, ebe Ireaya)

visit ije fu; ịba elte; ịga elte (ịba elte nne mụ - I came to visit mother)

visitor ọnye mba; ọnye obia (ọnye obia bịara taa - visitor came today)

voice ọlụ (ọlụ mụ di njo ịkwe uri – my voice is bad to sing a song)

vomit agbọ vomiting ọgbọ gbọ (mmaya ịgbu dede, ya na agbọ - uncle is drunk,  he starts to vomits)

 

Top

 

 

 

W

waist ukwu (ukwu na egb mgbu – my waist is paining)

wait chere; chebe; cheretụ to wait ichere; ichebe; icheretụ

wait for me chere mụ; cheretụ mụ

wake bilie (Kechi bilie nu ura – Kechi wake up from sleep)

walk ga (ga ahia – go or walk to the market)

want chọ; chọrọ to want ịchọ (gị chọ ọrụ - you want a job)

want to chọrọ ime (Obi chọrọ ime arụ - Obi want to commit a sin)

war agha; ogu (ọ bụ ogu ugba – it is now war)

water mmịrị (wete mmịrị - bring water)

way ụzọ (ụzọ mgbachi – way has closed)

we anyi; anyị (anyi gawara ahia – we went to the market)

wear yi; yiri; gba; gbara (yiri efe/uwe omma – put on good clothes)

weep ibe akwa (ịno tukwa ibe akwa – are you still weeping)

well mma; ọfuma; omi; odi mma; ahụike (odi mma dada – well aunty)

went gara; jere went to gawara; jewere (nnanna gara obi-eze – grandfather went to the palace)

what gịnị; ọ gịnị; ọlee; kedụ (gịnị ka isiri – what did you say)

what happened gịnị mere (gịnị mere ụgbọ gị - what happened to your motor)

what is gịnị bu (gịnị bụ nka ugbua – what is this now)

what is it ọ gịnị (ọ gịnị bụ nka oge ugbua – what is it this time now)

what is happening gịnị mega; ọ gịnị mega; ihe meganu (gịnị mega ugbua – what is happening now)

what of kedụ maka (kedụ maka di – what of husband)

when mgbeole; mgbe; kedụ (ele mgbe ọ mere – when did it happen)

where ebee; kedụ (ebee ọ mere – where it happened)

where is olee ebe (olee ebe obi-eze – where is the palace)

which nke ọle; kedụ (nke ọle wụ ri mụ - which food is mine)

white ocha (efe gị dika ocha – you clothes look white)

who onye; kedụ (onye na akpo – who is calling)

whole niile (ebe niile - the whole place)

why ọ bu maka gini (ọ bu maka gịnị ka igiri gawa – why did you go)

wife nwunye (nwunye no na ụlọ – wife is at home)

win mmeri to win ịmeriri (gị mmeri – you win)

wind ikuku (ikuku beforu uwe – wind blew clothes away)

winter uguru (uguru abịaala – winter has come)

with na (Uche na nkita – Uche with dog)

woman nwanyi (nwanyi di ara – woman is mad)

woman inlaw ọgọ nwanyi (ọgọ nwanyi di ara – woman inlaw di ara)

wood osisi (osisi siri ike – wood is strong)

work ọrụ; oru (John na etu ọrụ – John is looking for work)

world uwa (uwa gara ruru - world goes round)

 

Top

 

 

X

xenophobia asimba (ndi asimba – people of xenophobia)

xmas Ekesmesi (mgbe ekesmesi – during Christmas)

xylophone ngelenge (egwu ngelenge na ato uto – xylophone music is sweet)

 

Top

 

 

Y

yam ji (ji ọhụrụ mmeme abaa – new yam festival is here)

yes eya; eh (eya anu na mụ - yes I heard)

yesterday nyahụ (nyahụ Orji biara – yesterday Orji came)

yet ugbua (Okoro elobedu ugbua – Okoro hasn’t come back yet)

you unu; gị; ngị (gị na mụ ịgba ọsọ - you and me run)

you did well ị mere nke ọma (ị mere nke ọma ịkwụsị - you did well to stop)

young nwata (nwata nwoke ịgba ọsọ - young man run)

your gị; ngị (nkita ngị na nkemụ ịgba ọsọ - your dog and mine run)

yourself ngi (ngi na ezi dika ofu – yourself and pig look the same)

you will ịga (ịga aru ya wụ oru – you will do the work)

yourself onwe gị (kele onwe gị - thank yourself)

youth okorobia; agboghobia (ndi okorobia na ndi agboghobia bịaa nu – boys/girls or youth come)

 

Top

 

 

Z

zoo ụlọ anumanu (ga na ụlọ anumanu – go to the zoo)

Top

 

 

Extracts from:
Learn Simple Igbo 
Book & DVD

Learn Simple Igbo Book & DVD (Small)

Home        Learn Igbo