Learn Human Parts in Igbo Language

Male Human Parts

Ihu na Azu
Ihu na Azu1

Now try and spot the names of male human parts

Ihu na Azu Nwanyi

Female Human Parts

Now try and spot the names of female human parts

Ihu na Azu Nwanyi1

Home