Learn Igbo                                                           Home

 

 

meat salad

Nkwobi2

nkwobi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rice

Boiled Rice

osikapa

 urosi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

rice food

or

rice dish

Rice

ri osikapa

 ri urosi

or

nri osikapa

 nri urosi

 

 

 

 

 

swallow

Swallow

utara

 

 

 

 

 

 

 

 

 

roasted chicken

Roasted Chicken

anu ọkụkọ

ọkụkọ ahụ na ọkụ

 

 

 

 

 

 

 

 

jollof rice

Jollof-Rice-1_2

jelọfụ urosi

osikapa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

bread

Bread

achịcha

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas dinner

Christmas Food

ri Ekesmesi

nri Ekesmesi

nni Ekesmesi

 

 

 

 

 

 

 

 

snack

Cheese and Ham Begal

ri eji emegharị tụ onu

ri ọsọ ọsọ

nri ngwa ngwa

nni ngwa ngwa

 

 

 

 

 

 

 

 

bread

Bread1

achịcha

 

 

 

 

 

 

 

 

cake

Cake

achịcha ụtọ

 

 

 

 

 

 

 

breakfast

Breakfast

ri ututu

nri ututu

nni ututu

 

 

 

 

 

 

food

Dinner is Ready

ihe oriri

ri

nri

nni

 

 

 

 

 

 

egg

Cracked Egg

akwa

 

 

 

 

 

 

 

 

 

food

Dinner

ihe oriri

ri

nri

nni

 

 

 

 

 

 

 

 

 

eggs

Egg

akwa kariri

 

 

 

 

 

launch

English Food

ri ehihe

nri ehihe

nni ehihe

 

 

 

 

 

diet food

English Food1

ri ịbu onu

nri ịbu onu

nni ịbu onu

 

 

 

 

 

 

launch

English Food2

ri ehihe

nri ehihe

nni ehihe

 

 

 

 

 

 

 

fish food

fish dinner

Fish Dinner

ri az

nri azụ

nni azụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

food is cocking

Food is Cooking

ri na ehu

nri na ehu

nni na ehu

 

 

 

 

 

 

 

fish food

Fish Food

ri az

nri azụ

nni azụ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fish dinner

Fish Food1

ri az

nri azụ

nni azụ

 

 

 

 

 

 

 

 

party food

Food is Ready

ri anwuri

nri anwuri

nni anwuri

 

 

 

 

 

 

 

 

dinner

Food

ri abali

nri abali

nni abali

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fried food

Fried Food

ri eherehe

nri eherehe

nni eherehe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fruit cake

Fruit Cake

nkpuru osisi achịcha ụtọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fruit salad

Fruit Salard

ri nkpuru osisi

nri nkpuru osisi

nni nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fruit salad

Fruit Salard1

ri nkpuru osisi

nri nkpuru osisi

nni nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

fruit salad

Fruit Salard 2

ri nkpuru osisi

nri nkpuru osisi

nni nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fruits

Fruits

ụmụ nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

supper

Food2

ri abali

nri abali

nni abali

 

 

 

 

 

 

 

 

celebration food

Party Food

ri anwuri

nri anwuri

nni anwuri

 

 

 

 

 

 

 

 

special soup

pepper soup

stock fish pepper soup

Soup

ofe ọrụra

ofe okporoko ọrụra

ofe az ọrụra

 

 

 

 

 

 

 

 

vegetable food

Salard

ri akwụkwọ

nri akwụkwọ

nni akwụkwọ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday roast

Sunday Roost1

ri ụbọchị ụka

nri ụbọchị ụka

nni ụbọchị ụka

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

meat dinner

Sunday Roost

ri anu

nri anu

nni anu

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

fruit salad

Vigan Food

ri ụmụ nkpuru osisi

nri ụmụ nkpuru osisi

nni ụmụ nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

 

vegetable food

Salard2

ri ụmụ nkpuru osisi

nri ụmụ nkpuru osisi

nni ụmụ nkpuru osisi

 

 

 

 

 

 

 

 

tea cake

Tea Cake

tii na achịcha ụtọ

 

 

 

 

 

 

 

 

vegetable soup

Soup1

ofe akwụkwọ

 

 

 

 

 

 

Now, how many names of foods in Igbo can you identify?

 

 

 

Nkwobi2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Boiled Rice

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Rice

 

 

 

 

 

 

 

Swallow

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Roasted Chicken

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Jollof-Rice-1_2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bread

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Christmas Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cheese and Ham Begal

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Bread1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Breakfast

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinner is Ready

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Cracked Egg

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Dinner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Egg

 

 

 

 

 

 

 

 

English Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Food1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

English Food2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish Dinner

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food is Cooking

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fish Food1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food is Ready

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fried Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit Cake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit Salard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit Salard1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruit Salard 2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fruits

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Food2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Party Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soup

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salard

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday Roost1

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sunday Roost

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Vigan Food

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Salard2

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tea Cake

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Soup1

 

 

 

End

 

Learn Igbo                                                           Home

 

Learn Foods Names in Igbo Language